Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Sign in to follow this  
Followers 0

سیل مصنوعی برای پدافند در خوزستان

طرح سیل مصنوعی در تقویت مواضع پدافندي
(منطقه اهواز و سوسنگرد)
مشخصات کلی

 

الف- مناطق ایجاد سیل مصنوعی
1) جنوب غربی اهواز بین رودخانه کرخه کور و کارون با استفاده از آب رودخانه کارون و کرخه کور.
2) جنوب محور حمیدیه سوسنگرد با استفاده از آب رودخانه کرخه.
3) غرب رودخانه کارون از جنوب اهواز تا خرمشهر.

 

ب- سازمان اجرا کننده طرح: استانداري و سازمان آب و برق خوزستان.

 پ- تاریخ اجراي طرحها: 6 ماهه اول جنگ (مهر تا اسفند 1359)

 

2 هدف کلی از اجراي این طرحها: ایجاد سیل مصنوعی و سرازیر کردن آب رودخانه هاي کرخه و کارون به دشت جنوب اهواز تا خرمشهر و دشت بین حمیدیه و سوسنگرد به منظور باتلاقی کردن زمین منطقه عملیات و ایجاد مانع آب گرفتگی در منطقه و کمک به یگانهاي مدافع خودي در تقویت مواضع پدافندي و جبران کمبود توان رزمی.

 

3 روش کلی اجراي این طرحها
الف- در کرخه کور در شاخه شمالی جنوبی و در شمال آبادي ازدك سد خاکی احداث شد و با توجه به اینکه آب کرخه کور از آب رودخانه کرخه و با انشعاب از سد کرخه تأمین میگردد، تنظیم آب آن به وسیله دریچه هاي سد کرخه انجام میشود. دریچه هاي سد کرخه براي مدتی مقدار بیشتري پایین برده شد و آب پشت سد کم کم جمع گردید. سپس تمام دریچه ها بسته شد و تمام آب کرخه وارد کانال انشعابی گردید و به کرخه کور سرازیر شد، چون کرخه کور به علت عرض و عمق کم کشش آب کرخه را نداشت و همچنین در شمال آبادي ازدك سد خاکی احداث شده بود. آب رودخانه کرخه با رسیدن به جنوب شرقی حمیدیه وارد زمینهاي پست شده و قسمتی از منطقه را آب گرفته و باتلاق غیر قابل عبور ایجاد گردید.

ب- در رودخانه کارون از شمال پلیس راه اهواز اندیمشک یک کانال وسیع از کرانه رودخانه کارون در مسیر شمالی و غربی اهواز حفر شد. آب رودخانه کارون با 9 دستگاه پمپ آب بزرگ به این کانال پمپاژ شد. آب کانال در حوالی دب حردان در جنوب غربی اهواز وارد دشت گردید و قسمتی از منطقه را تبدیل به باتلاق کرد.

پ- آب سد دز در مسیر رودخانه دز جمع شد و دریچه هاي سد بیش از حد معمول باز شد. آب پشت سد دز وارد رودخانه دز و سپس کارون گردید و رودخانه کارون به طور مصنوعی طغیان نمود و قسمتی از اراضی اطراف رودخانه در جنوب اهواز تا خرمشهر زیر آب رفت.

ت- در رودخانه کرخه بین حمیدیه و سوسنگرد سد خاکی احداث شد . کانالی از رودخانه تا دشت جنوبی جاده حمیدیه سوسنگرد حفر شد . آب رودخانه کرخه در پشت سد خاکی جمع و در کانال احداث شده جریان پیدا کرد. آب کانال وارد دشت جنوب جاده شد و قسمتی از منطقه را فرا گرفت.

 

-4 نتیجه نهایی
این فعالیت هاي استفاده از آب براي ایجاد مانع مصنوعی با استفاده از طرز فکر کلی غزوه خندق زمان حضرت محمد (ص) به وسیله شهید دکتر چمران طرحریزي و به وسیله استانداري و سازمان آب و برق خوزستان اجرا شد. با توجه به اینکه در ماههاي اول جنگ تحمیلی، توان رزمی نیروهاي ما نسبت به نیروهاي متجاوز خیلی ضعیف بود و امکان مستقر کردن واحد در تمام جبهه جنوبی اهواز حمیدیه سوسنگرد که یک منطقه کاملاً بازي است وجود نداشت . با استفاده از این طرح قسمتی از منطقه را آب گرفت و به حالت مانع و غیرقابل عبور درآمد و بدین وسیله خط پدافندي جنوب غربی اهواز و جنوب محور حمیدیه سوسنگرد تقویت گردید و خطر مستقیم از جنوب اهواز کاهش چشمگیري پیدا کرد و از سمت غرب و حمیدیه نیز خطر براي اهواز تا حدودي برطرف شد و به همین ترتیب تهدید شهر سوسنگرد از سمت شرق و جنوب کاهش یافت. اما با باز کردن دریچه هاي سد دز و ایجاد سیل مصنوعی در رودخانه هاي کارون هیچ اثر مثبتی به بار نیاورد و برعکس زیانهاي زیادي وارد کرد که از جمله منهدم کردن پل حمیدآباد در شرق محور شوش دزفول شوشتر به روي رودخانه دز بود.
به طور کلی گرچه این طرح براي تقویت مواضع پدافندي نیروهاي ما موثر بود، اما براي نیروهاي متجاوز هم همین استفاده را داشت . به خصوص اینکه از آذر 1359 به بعد نیروهاي متجاوز در تمام جبهه ها به حالت پدافندي درآمدند و تدبیر آفندي را تقریباً به کلی کنار گذاشتند، بنابراین ایجاد مانع آبی در بین خط تماس پدافندي خود به نفع نیروي متجاوز نیز بود و نیروهاي متجاوز مطمئن گردیدند که نیروهاي ما از این مناطق آب گرفته نمیخواهند و نمی توانند حمله کنند، لذا با خیال راحت نیروهاي خود را از این منطقه برداشت و براي تعویض و استراحت و تجدید سازمان و تقویت جبهه هاي دیگر استفاده نمودند.

 

ادامه دارد ....

10 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

با توجه به نتایج حاصله که به خوبی اوضاع منطقه رو ترسیم کرده اینطور بر میاد که ما در اجرای این طرح عجله کردیم و باید میزاشتیم موقعی اجراش میکردیم که زرهی عراق درمسیر اصلی  مسیل قرار میگرفت تا اثرات موثر طرح به خوبی خودش رو نشون بده

و دامنه نقاطی که برای عملیات مناسب بودن رو هم با این کار کاهش دادیم

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

قسمت دوم 
 
طرح ها و دستورات عملیاتی


کلیات
الف- با توجه به اینکه یگانهایی از ارتش کشور عراق مناطقی را در منطقه خوزستان اشغال و با ایجاد سنگر و مواضع مستحکم و برپا کردن یگانهاي پدافند هوایی در منطقه مزبور مستقر شده اند براي بیرون راندن دشمن از خاك کشور بایستی از کلیه یگانها و امکانات نیروهاي مسلح، نیروهاي مردمی و عوامل طبیعی استفاده گردیده، ضروریست که با دریافت این دستورالعمل نسبت به تهیه طرح هاي مورد لزوم اقدام گردد.
 

ب- فرضیات:
1) باز نمودن آب سدها توأم با بارندگی مداوم.
2) باز شدن آب سدها بدون بارندگی.

 مأموریت
ارتش جمهوري اسلامی ایران با همکاري سایر نیروهاي مسلح و نیروهاي مردمی و همکاري سازمان ها و ادارات ذینفع و استفاده از آب سدها دشمن را در منطقه منهدم یا بیرون رانده و مرزهاي کشور را ترمیم و حفاظت مینماید.

اجرا
الف- تدبیر عملیات:
عملیات ارتش و سایر نیروهاي مسلح و نیروهاي مردمی با استفاده از آب سدها در منطقه خوزستان در 2 وضعیت به شرح زیر ادامه خواهد یافت:

 

1) وضعیت یکم: باز شدن آب سدها توأم با بارندگی مداوم 
 

(الف) وضع زمین
در این وضعیت آب رودخانه کارون با دبی 5000 متر مکعب در ثانیه پمپاژ میشود که در نتیجه:

(1) آب در کانال احداثی اهواز جاري و با کمک موتور پمپ هاي احداثی به غرب جاده و راهآهن اهواز خرمشهر به زیر آب میرود و عبور و مرور خارج از جاده قطع میشود.
(2) با بالا آمدن آب رودخانه کارون قسمتی از شرق جاده و راه آهن اهواز خرمشهر و قسمتی از شرق کارون زیر آب می رود و عبور و مرور قطع میگردد.
(3) در صورت جاري شدن سیلاب در جراحی تمام مثلث کارون، بهمنشیر و قسمتی از جاده ماهشهر آبادان و جاده آبادان اهواز را زیر آب خواهد گرفت.
(4) آب کرخه کور، قسمتی از مناطق غرب جاده اهواز خرمشهر را به طور محدود خواهد گرفت.
(5) آب کرخه اصلی مناطق وسیعی از زمین هاي بین جاده حمیدیه، سوسنگرد و کرخه کور را قرار گرفته و پس از ورود به کرخه کور به زمینهاي جنوب کرخه کور سرازیر و آب کانال اهواز را تقویت و تا شمال خرمشهر و شلمچه ادامه خواهد یافت.
(6)آبها بین 15 تا 1 ماه در زمین باقیمانده و پس از جذب آن به زمین همچنان تا بهار آینده غیرقابل عبور خواهد بود.

(ب) عکس العمل احتمالی ارتش عراق در وضعیت یکم:
(1) اقدام به انهدام موتور پمپهاي کانال اهواز از راه هوا یا زمین به وسیله عناصر نفوذ یافته. 

(2) تمرکز در زمینهایی که احتمالاً آب فرا نگرفته
(3) حمله به سوسنگرد و ارتفاعات اللهاکبر اصلی، آبادان و استقرار در این نقاط.
(4) انحراف آبها با ایجاد کانال و متوقف ساختن آن با ایجاد سد خاکی.
(5) استقرار روي جادههاي اصلی و یا جادههاي احداثی.
(6) عقبنشینی از خاك ایران در این منطقه و اقدام به حملات جدید در دزفول، ایلام، سرپل ذهاب و احتمالاً در کردستان.

 

(پ) اقدامات نیروهاي مسلح در وضعیت یکم

(1) تهیه طرح تخلیه سنگرها و مواضع قبل از ورود آب و باقی گذاردن عناصر مراقبتی و پوششی در محل و انتقال یگان هاي عمده به مناطق تجمع پیشبینی شده.
(2) آماده نمودن یگانهاي زرهی براي زدن ضربت در مناطقی که آب فرا نگرفته بر اساس طرح و تدبیر نیروي زمینی.
(3) آماده نمودن یگانهاي پیاده و پیاده مکانیزه (منهاي وسایل و جنگ افزار سنگین ) براي اجراي عملیات متناسب با توانایی، وضع زمین و وضعیت دشمن.
(4) تشکیل تیمهاي ضربت از ترکیب (هوانیروز، نیروهاي نامنظم، سپاه پاسداران، یگانهاي پیاده و پیاده مکانیزه با پشتیبانی نیروي هوایی و توپخانه) به منظور انهدام، به ستوه آوردن، ممانعت از فرار و کاهش توان رزمی دشمن.
(5) تعیین تیمهاي تخلیه و تخریب وسایل باقیمانده دشمن. 

 

(ت) اقدامات استانداري خوزستان در وضعیت یکم:
پیش بینی جهت تخلیه و اسکان اهالی دهات و مزارعیکه آب فراگرفته و پیشبینی جبران خسارات وارده بر مردم.

 

ب- توصیه هاي ستاد مشترك:

1) یک گردان تانک ام- 47 و یک گروهان تانک چیفتن از تیپ 37 و عناصر پیاده در منطقه عمومی ماهشهر آبادان باقیمانده و بقیه پرسنل براي بازپس گرفتن بخش غربی خرمشهر به کار روند.
2) لشکر 16 زرهی آماده باشد که ابتدا در منطقه اللهاکبر و سپس در مناطق سرپل ذهاب، سومار و ایلام براي ادامه عملیات تعرضی به کار رود.
3) منطقه سوسنگرد به باقیمانده تیپ 55 سپرده شد و یک گردان پیاده لشکر 77 زیر امر تیپ 55 هوابرد قرار داده شود.
4) منطقه دب حردان و بخش خاوري کارون بین اهواز و آبادان به سپاه پاسداران خراسان و خوزستان و بخش کرخه کور، سوسنگرد ، هویزه از نظر هدایت عملیات نامنظم به همرزمان دکتر چمران واگذار گردد.
5) لشکر 92 زرهی ارتفاعات اللهاکبر را تحکیم و متناسب با توانایی عملیات تعرضی را به منطقه بستان و فکه کشانیده و با هماهنگی تیپ 84 پیاده دشمن را مجبور به ترك پاي پل کرخه مینماید.
6) در منطقه هر لشکر عملیات نامنظم با مشارکت فعال پرسنل پیاده لشکر، هوانیروز، نیروي هوایی، سپاه پاسداران و نیروهاي نامنظم سریعا طرحریزي و پس از تصویب لشکر فوراً به مرحله اجرا گذارده شود.
7) وسایل و نیازمنديهاي عملیات نامنظم از قبیل انواع مهمات، انواع خرجها، جمینیها، ماسکها و نظایر آن را سریعا اعلام و تا آنجا که در نقاط آماد محلی وجود دارد پشتیبانی و بقیه را درخواست نمایند.
8) از سازمانهاي دولتی و نیروهاي مردمی و همه امکانات تخلیه و تخریب محلی استفاده نمایند.

پ- وضعیت دوم: باز شدن آب سدها بدون بارندگی
1) امکان عقبنشینی منظم دشمن بدون غافلگیري وجود دارد. 
2) در این وضعیت نیز مانند وضعیت یکم عمل شده با این تفاوت که تماس نیروهاي منظم مخصوصاً پیاده و پیاده مکانیزه با دشمن قطع نشده و هدایت عملیات نامنظم ضمن حفظ تماس نیروهاي منظم انجام خواهد گرفت.
3) نیروي هوایی و هوانیروز در این حالت مهمترین نقش را براي انهدام قواي دشمن خواهند داشت.

ت- دستورات هماهنگی:
1) نیروي زمینی ضمن تماس و هماهنگی با نیروي هوایی ، دریایی، سپاه پاسداران و گروههاي مسلح منطقه و مقامات محلی ذیربط نسبت به تهیه طرح مربوطه اقدام نماید.
2) اداره دوم هرگونه تغییرات در برآورد وضعیت دشمن را به نیروها و اداره سوم ارسال دارند.
3) طرحهاي مزبور سریعاً آماده شده و به ستاد مشترك (اداره سوم ) ارسال دارند.

4 اداري و لجستیکی:  برابر با روش جاري

 

5 فرماندهی و مخابرات

الف- مخابرات: برابر با روش جاري
ب- فرماندهی:
1) قرارگاه ستاد مشترك                تهران

2) قرارگاه نزاجا                         // 

3) قرارگاه نهاجا                          //  
4) قرارگاه نداجا                           //
5) قرارگاه فرماندهی عملیاتی اروند ماهشهر  

رسید اطلاع دهید.

 

                                                                                                    جانشین رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامی ایران
                                                                                                                               سرتیپ ولی فلاحی

 

 

ادامه دارد ....

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

بهمن ماه 1359 ؛ طرح روانه سازي آب سدها بخاطرعملیاتی جنوب خوزستان، پدافند طرفین

 

پس ازعملیات دي 1359 ، طرز فکرعمومی و اجتماعی دربارۀ جنگ تا حدودي به سمت قبول واقعیتها وچاره اندیشی براساس منطق نظامی براي مبارزه با ارتش متجاوزعراق گرایش پیدا کرد و اقدامات مقابله با ارتش متجاوزعراق با طرحریزيهاي اصولی و متناسب با چهارعامل حاکم درجنگ که عبارتند از:

1)ماموریت، 2)زمین، 3)توان رزمی نیروهاي خودي، 4)توان رزمی نیروهاي دشمن

هدایت گردید.با توجه به همین شرایط و اجراي تدبیرکلی پدافندي تا کسب آمادگی لازم براي شروع عملیات آفندي دراوایل بهمن ماه، ستاد فرماندهی اروند یک برآورد وضعیت عملیاتی براساس مأموریت دفاع درمواضع موجود واجراي عملیات آفندي محدود درمنطقۀ سرپل دشمن تهیه کرد. نتیجه کلی برآورد این بود که نیروهاي جمهوري اسلامی ایران الزاما میباید دفاع را بپذیرند، ضمن آنکه براي آسیب رساندن به دشمن واجازه ندادن به او براي جا خوش کردن درمنطقۀ اشغالی،حملات محدود ومحلی درهرمقیاس که ممکن باشد اجرا گردد.این تدبیراساس فعالیت نیروهاي ایرانی درمنطقۀ عملیات ماهشهر - آبادان تا اواخر تابستان 1360 قرارگرفت.

فرماندهی اروند براساس برآورد وضعیت انجام شده، دستورعملیاتی پدافندي را تحت عنوان دستورعملیاتی شماره 4 دراوایل بهمن ماه تهیه وبه یگانهاي تابعه ابلاغ نموده. براساس ماموریت پیش بینی شده آن، یگانهاي این فرماندهی درمواضع خود دفاع مینمودند وبا اجراي تکهاي محدود ودستبرد وکمین، حداکثر تلفات را به دشمن متجاوز وارد میکردند. سپس درفرصت مناسب و با رسیدن نیروهاي تقویتی ،عملیات آفندي را آغازکرده ونیروهاي دشمن را منهدم و خط مرزکشورجمهوري اسلامی ایران را درمنطقۀ مربوطه ترمیم مینمودند.با توجه به این تدبیرعملیاتی، شرق کارون به 3 منطقۀ دفاعی تقسیم گردید که شامل جبهۀ شمالی، شرقی وجنوبی خط سرپل بود.درگسترش قبلی یگانها تغییراتی داده نشد وبه همان ترتیبی که یگانها قبل ازعملیات توکل دراطراف خط سرپل دشمن گسترش داشتند وضعیت راحفظ کردند.

پس ازپذیرفتن حالت پدافندي ازجمله امکاناتی که براي کمک به تقویت مواضع دفاعی نیروهاي خودي درمنطقۀ عملیاتی اهواز و سوسنگرد وشمال آبادان درنظرگرفته میشد،آبگرفتگی طبیعی منطقه به وسیلۀ بارندگیهاي شدید فصلی یا آبگرفتگی مصنوعی بوسیله بازکردن دریچه سدهاي دز وکارون وسرازیرکردن آب پشت سدها به دشت بازجنوب غربی اهوازبود که درصورت کافی بودن آب دریاچه سدها با طغیان یا ایجاد سیل طبیعی یا مصنوعی دررودخانه هاي کرخه وکارون، منطقۀ جنوبی اهوازوسوسنگرد وشمال خرمشهر وآبادان بطورنسبی زیرآب میرفت و نظربه اینکه مواضع نیروهاي دشمن نسبت به مواضع نیروهاي خودي درمنطقۀ پست تر وآبگیرترجنوبی قرارداشت، امکان آبگرفتگی مواضع دشمن درمنطقه عملیات اهواز وسوسنگرد وخرمشهر وآبادان بیشترازمواضع نیروهاي ایران بود. بنابراین موضوع استفاده ازایجاد آبگرفتگی مصنوعی درمناطق عملیاتی یاد شده بطور جدي مطرح گردید. استفاده عملیاتی ازاین طرح براي نیروهاي مسلح ایران این بود که نیروهاي متجاوزعراقی درمنطقه آبگرفته قرارمیگرفتند ومجبورمیشدند قسمتهایی را تخلیه کنند وبه سمت خاك عراق عقب
نشینی نمایند یا آنکه فعالیتهاي بسیار زیادي را براي جاده سازي وتهیه مواضع انجام دهند که اینکار نیز درمدت زمان کوتاه مقدورنبود.

طرح استفاده ازسیل طبیعی یا مصنوعی ازآذرماه 1359 بصورت جدي مطرح گردید واین موضوع مورد توجه ارتش عراق نیز بود، چنانکه طبق مدارك اغتنامی به دست آمده، ستاد کل ارتش عراق نیز در تاریخ 1359/7/29 مصادف با 1980/10/21 یعنی درهفته چهارم جنگ موضوع تخریب سد دز و کارون وامکان ایجاد سیل درخوزستان را مورد توجه قرارداده وطی دستورالعمل جامعی چگونگی این مساله را به واحدهاي عراقی مستقر درمنطقه اشغالی خوزستان ابلاغ کرده است.دشمن، بعد ازتجزیه وتحلیل نسبتا اصولی درباره اثرات سیل مصنوعی سدهاي یاد شده به واحدهاي ارتش عراق دستورالعمل اقدامات پیشگیري جهت احداث جاده هاي تدارکاتی و بالا آوردن سطح مواضع از زمینهاي اطراف و ... داده شده بود.

درپاییز سال 1359 بارندگیهاي قابل ملاحظه اي درمناطقی که آب سدهاي یاد شده را تأمین میکرد وجود نداشت و بعلاوه درخوزستان نیزبارندگی بسیارکم بود و زمین منطقه عملیات ازنظرآبهاي تحت الارضی اشباع نبود، بدین جهت مساله آب گرفتگی به آن صورت شدیدي که برآورد میشد پیش نیامد، ولی بهرحال مقامات نظامی ایران طرحهایی براي استفاده ازآب سدهاي یاد شده درمنطقه عملیات اهواز- سوسنگرد اجرا کردند.با تجربه اي که وجود داشت، سیل سال 1347 حتی جاده اهواز- خرمشهر و اهواز- آبادان وآبادان- ماهشهر براي مدتی در زیرآب بود وارتباط بکلی قطع شده بود، اما پس ازچند روزکه جریان آب ازمنبع اصلی که سد دزبود قطع شد و طغیان رودخانه هاي کارون وکرخه و دجله فروکش کرد، آب تا حدودي فروکش نمود و جاده هاي درجه یک خارج ازآب قرارگرفتند. درصورتیکه مناطق خارج ازجاده قریب یک سال و نیم غیرقابل عبوربوده و براساس این سابقه طرح استفاده ازآب دریاچه سد دز تهیه شد و اجراي آن موکول به ایجاد شرایط مناسب و ازهمه مهمترنزول بارانهاي پاییزي و پر شدن دریاچه سد گردید.

 

نویسنده: سرتیپ 2 ستاد نجاتعلی صادقی گویا

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
محاسن باز کردن سد کارون:

 

1- ایجاد وحشت در دشمن

2- قطع جاده و ایجاد راه ارتباطی با پل شناور و طراده به احتمال 80 درصد

3- آب گرفتگی مواضع دشمن در جبهه آبادان

4- آب گرفتگی قسمتی از مواضع جبهه اهواز و محدودیت مانور دشمن

5- ایجاد مشکل براي رساندن تدارکات به جبهه اهواز

6- محدود شدن موضع دشمن در جبهه اهواز و آبادان

7- رهایی موقت یگان هاي خودي براي مدتی کوتاه از درگیري مستقیم

8- انهدام و از بین رفتن سدهاي خاکی دشمن به احتمال 50 درصد

 

 

معایب باز کردن آب:

 

1- آب گرفتگی و انهدام سدهاي خاکی و مواضع تیپ 1 زرهی با احتمال 50 درصد

2- مشکل عقب کشیدن یگان ها با انحصار راه ارتباطی موجود

3- آسیب پذیري تیپ 1 در برابر تک هاي هوایی دشمن هنگام عقب روي

4 -اشکال پیدا کردن موضع نزدیک براي یگان هاي جبهه اهواز و همچنین خطر احتمالی دور نگه داشتن یگان ها از اهواز.

5- اشکال تهیه مواضع جدید پس از نشستن آب.

6- آسیب پذیري یگان ها پس از موضع گیري در برابر تک هوایی دشمن

7- عدم اطلاع کامل از عکس العمل دشمن و انتخاب را هکار مناسب و مبارزه با آن.

8- عدم اطلاع کامل از پیش بینی هاي دشمن و مقدورات او در برابر مبارزه با سیل.

9-کمبود وسایل مهندسی در حال حاضر براي مبارزه با سیل براي یگان هاي خودي.


10- محدودیت نیروي هوایی خودي و هوانیروز براي ضربت زدن.

11- مشکل از بین بردن سدهاي خاکی دشمن و کانال ها که احتمالاً دشمن آنرا به سمت کارون هدایت می کند.

12- مشکل باز کردن آب روهاي بالاتر از کیلومتر 40 که دشمن آن ها را بسته و مانع عبور آب از کارون به سمت کوشک و شلمچه می شود.

13- مشکل جاده جفیر به عنوان یک سد خاکی و هدایت آب از همان محل به داخل رودخانه کارون.

14- مشکل پادگان حمید و جاده آن به عنوان یک سد خاکی و عبور آب به طرف خونین شهر از شرق جاده.

15- مشکل عدم اطلاع کامل از محل هاي آب گرفتگی و مقدار آب مورد نیاز کارون تا رسیدن به حد سیلابی به علت رسوبات سال گذشته و وضع نامعلوم کارون.

 

مشکلات سیاسی باز کردن آب:

 

1- مشکل تخلیه ساکنان دهات اطراف کارون.

2- مشکل اسکان مردم تخلیه شده.

3- ایجاد بدبینی در مردم نسبت به ارتش و قدرت قواي مسلح در جنگیدن با دشمن.

4- مشکلات انهدام زراعت کشاورزان و دام ها.

5- استفاده تبلیغاتی ضد انقلاب و ستون پنجم دشمن و تشدید نارضایتی ها.

 


راهکار پیشنهادي:

 

1- آب فعلاً به صورت ایجاد سیلاب یعنی بیش از 5000 متر مکعب در ثانیه باز نشود.

2- براي پیشگیري از خطرات احتمالی، شکستن سد یا باز کردن اجباري سد در اثر بارندگی هاي شدید آتی مقداري از آب سد تخلیه شود. (این مقدار بایستی کمتر از 2000 متر مکعب در ثانیه باشد)

 

 

راهکار پیشنهادي در صورت تصمیم به باز کردن آب بیش از 5000 متر مکعب:

 

1- اتمام و آماده کردن سد کرخه.

2- اتمام و آماده کردن کانال بزرگ.

3- باز کردن آب کارون محدود به 5000 متر مکعب در ثانیه.

4- باز کردن آب سد دز به طوري که این سیلاب هر چه بیشتر مداومت داشته باشد. بدیهی است بایستی همه این آب ها هم زمان و یک نواخت شده و به منظور تشکیل آب گرفتگی منطقه حداکثر آب جاري شود.

5- پس از پایین آمدن آب از سد 3 قوسی کارون در صورت نیاز و ضرورت و حصول نتیجه مطلوب از باز کردن تونل 7 و مداومت سیل.


3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

تخریب سد خاکی دشمن

 

1-کلیات
الف: بستن جاده اهواز خرمشهر که به وسیله دشمن شکافته شده است.
ب: شکافتن سد خاکی که دشمن براي ممانعت از نفوذ آب ایجاد کرده است.
پ: منطقه عمل عملیات تیپ 1 لشکر 92 زرهی بین کرخه کور و کارون.
 
2- مأموریت
سپاه پاسداران خراسان مأموریت دارد که با همکاري و هماهنگی تیپ 1 لشکر 92 و گردان مهندسی لشکر و ستاد عملیات نامنظم جاده اي که بین اهواز خرمشهر به وسیله دشمن شکافته شده، پر نموده و سد خاکی احداثی به وسیله دشمن را تخریب نماید.
 
3- تدبیر عملیات
عملیات به 3 مرحله تقسیم می گردد. ترجیحاً در 3 شبانه روز هر مرحله 24 ساعت:
الف- عملیات مرحله یکم، ایجاد و احداث کانال و سد خاکی تا نزدیکی هاي محل بریدگی جاده، در این مرحله:
(1) 3 بلدوزر از سپاه خراسان شرکت می کنند. 
(2) 2 لودر از گردان مهندس لشکر در اختیار سپاه خراسان قرار داده می شود.
(3) 2 دستگاه بلدوزر از تیپ 1 لشکر 92 زرهی در اختیار خراسان قرار داده می شود.
(4) توپخانه لشکر 92 بنا به درخواست سپاه آتش اجرا می کند.
(5) تیپ 1 لشکر 92 ، سپاه خراسان را بنا به درخواست و متناسب با امکانات، پشتیبانی می کند.
 
ب- مرحله دوم، بستن بریدگی جاده:
(1) توپخانه لشکر 92 زرهی با تمام توانایی هر نوع آتش دشمن را روي محل بریدگی خنثی میکند.
(2) گد مهندس لشکر 10 کامیون سنگ و تعداد مورد نیاز کیسه و کامیون در اختیار سپاه می گذارد.
(3) تیپ 1، سپاه پاسداران خراسان را بنا به درخواست و متناسب با امکانات، پشتیباتی می کند.
 
پ- مرحله سوم: تخریب سد خاکی
(1) گردان مهندس لشکر 92 تعداد 1500 تی ان تی در اختیار سپاه خراسان قرار می دهد.
(2) غواص ستاد عملیات نامنظم در اختیار سپاه خراسان قرار می دهد. 
(3) گد مهندس لشکر از آتش نشانی اهواز 2 دستگاه پمپ آب یا ماشین آبپاش با فشار قوي دریافت و در اختیار سپاه خراسان قرار می دهد.
(4) توپخانه لشکر 92 آماده می گردد که آتش تمرکزي روي سد خاکی اجرا نماید. محل دقیق اجراي آتش با هماهنگی توپخانه لشکري و سپاه خراسان تعیین گردد.
(5) تیپ 1 لشکر 92 آماده باشد 6 قبضه تفنگ 106 م م در محل کانال و سد خاکی احداثی جدید مستقر و نسبت به تخریب و یا ایجاد شکاف در سد خاکی دشمن به طور آزمایشی اقدام نماید.
(6) ستاد عملیات نامنظم خوزستان آماده گردد متناسب با توانایی نسبت به ایجاد شکاف در سد خاکی از طریق اژدربنگال یا خرج گذاري با هم آهنگی سپاه خراسان اقدام نماید.
(7) هوانیروز بنا به درخواست سپاه خراسان از منطقه سدهاي خاکی که به وسیله دشمن ایجاد شده است شناسایی و نتیجه را در اختیار سپاه خراسان و تیپ 1 و رکن دوم لشکر 92 قرار خواهد داد.
 
 
ت- همکاري و همآهنگی لشکر 92 و ستاد عملیات نامنظم و استانداري خوزستان با سپاه خراسان الزامی است.
 
4- دستورات اداري و لجستیکی
لشکر 92 زرهی مسئولیت پشتیبانی لجستیکی از عملیات موصوف تا آنجا که امکان دارد به عهده دارد و درخواست ها از سپاه خراسان مستقیماً به رکن چهارم لشکر ارسال می گردد.
 
5- فرماندهی:
مسئولیت اصلی اجراي طرح با فرماندهی سپاه خراسان بوده و تیپ 1 لشکر 92 و گردان مهندسی لشکر و ستاد عملیات نامنظم خوزستان متناسب با حداکثر توانایی سپاه خراسان را یاري می کند. چنانچه به علل پیش بینی نشده مشکل یا مشکلاتی در اجراي طرح در هر یک از مراحل سه گانه پیش آمد، جانشین رئیس ستاد مشترك را آگاه فرمایید.
 
 
                                                                                                                             جانشین رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامی ایران
 
                                                                                                                                                                سرتیپ فلاحی
5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

طرح بهره برداري از پیشرفتگی آب

 

1- وضعیت:

الف- دشمن: به گزارش نوبه اي از رکن 2 مراجعه شود.
 
ب- خودي:
(1) نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران در منطقه پدافند می نماید.
(2) لشگر 92 زرهی در منطقه مربوطه پدافند می نماید. 
(3) نیروي هوایی جمهوري اسلامی ایرن یگان هاي زمینی را پشتیبانی می نماید.
(4) هوانیروز مستقر در اهواز از یگان هاي زمینی پشتیبانی می نماید. 
 
پ- زیر امر و جدا شده:
به طرح پدافندي شماره ؟؟؟؟؟؟؟ مراجعه شود.
 
ت- مفروضات:
(1) دشمن قبل از اجراي این طرح قادر به اجراي تک به مواضع یگان هاي خودي نمی باشد.
(2) سرعت جریان آب فرصت تخلیه وسایط و وسایل را به دشمن نخواهد داد. 
 
2- مأموریت:
لشکر 16 زرهی ضمن ادامه عملیات پدافندي در محور سوسنگرد حمیدیه آماده می شود از ساعت (س) روز (ر) یگان هایی را که در معرض آب گرفتگی می باشد به منطقه امن تخلیه و هم زمان با نفوذ آب در مواضع دشمن حداکثر ضایعات را به دشمن وارد سازد.
 
3- اجراء
الف- تدبیر عملیات پیوست الف کالک آب گرفتگی منطقه:
(1) مانور: لشکر 16 زرهی با ابقاء قسمت اعظم یگان هاي خود در مواضع فعلی و اجراي آتش مستقیم و غیر مستقیم تیپ 2 ل 92 را با تأمین کامل به شمال جاده سوسنگرد حمیدیه تغییر مکان می دهد.
(2) آتش: تقدم آتش در منطقه تیپ 2 ل 92 می باشد. 
 
ب- تیپ 1 زرهی:
(1) با ایجاد خاکریز به ارتفاع مناسب از غرب آبادي قدیر تا حوالی شمال غربی مرعی خرابه.
(2) هم زمان با تغییر مکان تیپ 2 و پیشرفتگی آب در مواضع دشمن از جابجایی دشمن جلوگیري و در صورت تغییر مواضع دشمن با اجراي تیر مستقیم و غیرمستقیم نیروهاي او را منهدم نمایید.
(3) در صورت نفوذ احتمالی آب به مواضع تیپ ضمن حفظ تماس با دشمن رده به رده به شمال جاده سوسنگرد و جلالیه تغییر مکان نمایید.
 
پ- تیپ 2 لشکر 92
(1) با هماهنگی تیپ 1 خاکریز تیپ 1 را از شمال غربی مرعی خرابه تا شرق آبادي جلالیه ادامه دهید.
(2) آماده باشید با پیشرفت تدریجی آب ابتدا پاسگاه فرماندهی و سپس یگان هاي در خط را به شمال جاده جلالیه – حمیدیه تغییر مکان دهید.
(3) در تمام مدت تماس با دشمن را حفط نمایید. 
(4) با گماردن پرسنل پیاده در مواضع مقدم در صورت تغییر مکان دشمن بنا به دستور دشمن را تعقیب و نابود نمایید.
 
ت- تیپ 55 هوابرد:
آماده باشید یگانی با استعداد یک الی 2 دسته به عنوان شکار تانک زیر امر گروه رزمی 224 قرار دهید.
 
ث- گروه رزمی 291
(1) در مواضع فعلی باقی بمانید. 
(2) تیپ 2 ل 92 را با آتش پشتیبانی نمایید. 
 
ج- گروه رزمی 224
(1) در محل باقی بمانید. 
(2) در صورت تغییر موضع دشمن با اجراي تیر مستقیم جناح راست دشمن را منهدم نمایید.
(3) در صورت عقب نشینی دشمن بنا به دستور با اجراي تک محدود محلی، او را منهدم نمایید.

 

چ- گردان 252 سوار زرهی:
(1) خاکریز موجود را تا آبادي قدیر تکمیل نمایید. 
(2) در محل باقی بمانید. 
(3) در صورت تغییر موضع دشمن نیروهاي دشمن را با اجراي تیر مستقیم و غیر مستقیم نابود سازید.
(4) در صورت نفوذ احتمالی آب به مواضع گردان به مواضع مناسبی در عقب تغییر مکان نمایید.
(5) در تمام مراحل تماس با دشمن را حفظ نمایید. 
 
ح- توپخانه لشکري:
(1) در محل باقی بمانید.
(2) پس از آغاز پیشروي آب در مواضع دشمن با اجراي تمرکزات در خط متوالی از تغییر مکان دشمن جلوگیري و نیروهاي او را نابود سازید.
(3) تقدم آتش در منطقه تیپ 2 ل 92 می باشد. 
 
خ- گردان 446 مهن:
(1) مواضع یگان ها را از نظر خاکریز و سایر تسهیلات مهندسی پشتیبانی نمایید.
(2) گروهان هاي مهندسی در پشتیبانی یگان هاي در خط را تقویت نمایید. 
(3) در صورت آب گرفتگی جاده حمیدیه سوسنگرد نسبت به بریدن و احداث پل بیِلی جهت عبور و مرور یگان ها اقدام نمایید.
 
د- گردان 475 مخابرات:
ارتباط یگان ها را در تمام مدت کنترل و برقرار نمایید.
 
ذ- دستورات هماهنگی:
(1) یگان ها با توجه به طرح عملیاتی نامنظم ؟؟؟؟؟؟؟؟ تیم های عملیاتی نامنظم خود را آماده تا بنا به دستور در منطقه خود وارد عمل سازید.
(2) خودروهاي از کار افتاده و دست و پاگیري را به بنه گروهان تغییر مکان دهید.
(3) از گذاشتن مهمات روي زمین اکیداً خودداري نمایید. 
(4) فرماندهان موظفند افراد پاسدار، بسیج، گروه چمران، ژاندارمري زیر امر خود را از اجراي دقیق طرح آگاه نمایند.
(5) نیروهاي منظم و نامنظم منطقه (پاسدار، بسیج، گروه چمران، ژاندارمري) حق جدا شدن از یگان هاي نظامی خود را نداشته مگر بنا به دستور و کسب اجازه.
(6) یگان ها هرگونه حرکت دشمن به منطقه عقب با ذکر مختصات سریعاً گزارش تا از امکانات نیروي هوایی، هوانیروز ، توپخانه در انهدام آن استفاده گردد.
(7) فرماندهانی که در اجراي دقیق طرح تعلل ورزند مقصر بوده و برابر مقررات رفتار می شود.
(8) هم آهنگی دقیق باید بین یگان هاي منظم و نامنظم در اجراي طرح در تمام مراحل باید اجرا گردد.

(9) هرگونه حوادث و رویدادهاي منطقه بلافاصله باید به ستاد لشکر 16 گزارش شود.

(10 ) تغییرات اجراي طرح به صورت دستور جزء به جزء ابلاغ خواهد شد. 
 
 
4- پشتیبانی خدمات: برابر روش تدارکاتی لشکر اجرا خواهد شد.
 
5- فرماندهی و مخابرات:
 
الف- مخابرات: برابر دستور کار مخابراتی
 
ب- فرماندهی:
(1) پاسگاه فرماندهی لشکر در قرارگاه اصلی مختصات ( 91200-61300)
(2) در صورت تغییر پاسگاه فرماندهی متعاقباً ابلاغ خواهد شد. 
(3) محل پاسگاه فرماندهی خود را در صورت تغییر گزارش نمایید. 
(4) رسید اطلاع دهید. 
 
 
                                                                                                                                 ف ل 16 زرهی: سرهنگ ستاد سیروس لطفی
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0