Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Sign in to follow this  
Followers 0

عمليات ثامن الائمه عليه السلام (شكست حصر آبادان)

اولين شكست عراق

 

نویسنده: سرتيپ 2 ستاد روح الله سروري

پس ازسقوط خرمشهردشمن براي به تصرف درآوردن آبادان درتاريخ 8 و 9 آبان ماه 59 درادامه تك خود درشرق كارون،آهنگ عبوراز رودخانه بهمنشير درمنطقه عمومي فياضيه و ورود به آبادان ازشمال را نمود، كه خوشبختانه با مقاومت ومقابله گردان 153 پياده تيپ 2 لشكر 77 پياده كه بصورت اضطراري به خرمشهراعزام شده بود مواجه گرديده و برخلاف انتظارش با شكستي سخت مواجه وبه ناچارازجزيره آبادان وبهمنشيرعقب نشيني نمود والبته جزيره آبادان را درمحاصره اي 270 درجه قرارداد.اين اولين شكستي بود كه دشمن ازآغازجنگ دراين منطقه متحمل شد.اما متجاوزكه شكست خود را ناشي ازعجولانه عمل كردن ميدانست، بلافاصله يگانهايي ازنيروهاي ويژه خود را به منظورعبوراز رودخانه درمنطقه نهركتيبان درشرق بصره و تنومه متمركز وجهت كسب آمادگي براي عبورازبهمنشير وتصرف آبادان به تلاش گسترده خود دست زد.

 

10_0a544.png

 

شرايط بوجود آمده درسراسر جبهه بويژه درمنطقه خوزستان براي كشور و بويژه مسئولان و در رأس آنها، رهبركبيرانقلاب بسيارمتأثركننده وغيرقابل قبول بود.فشارهمه جانبه دشمن، خطرسقوط آبادان، احتمال ازدست دادن ماهشهر و بندرامام وسرانجام تغيير درجغرافياي مرزي ازيكسو وعدم حضورو وجود نيروهاي مسلح آموزش ديده، هجوم نيروهاي غيرمتجانس ناآشنا به اصول جنگ، نبود يك سيستم كنترل فرماندهي مقتدركه بتواند اين نيروها را به درستي بكارگیرد ازسوي ديگر، آينده مبهمي را درمنطقه ازديدگاه نظامي ارائه ميداد. سردمداران جنگ هم كه درآن زمان كم نبودند، هريك به فراخورموقعيت و شرايطي كه خود درست كرده بود داعيه فرماندهي وهدايت عمليات را داشته، تدابير و روشهاي متفاوتي ارائه وگاها نيزبدان عمل مينمودند.

 

an35q6cci14ojy0u2k1.jpg

 

درچنين شرايطي بود كه رهبرانقلاب پس از رايزنيها و بررسيهاي لازم درنيمه دوم آبان ماه 59 پيامي تحت عنوان «حصرآبادان بايد شكسته شود» را به نيروهاي مسلح ابلاغ نمودند با صدوراين پيام توسط رهبركبيرانقلاب وفرماندهي كل قوا، اولين عبورازاين بن بست نظامي صورت گرفت ارتش جمهوري اسلامي ايران و بطوركلي نيروهاي مسلح تكليف خود را روشن ومردم نيزبه تبعيت ازاين فرمان اسلحه به دست به سوي آبادان وخرمشهربه حركت درآمدند. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران دراولين اقدام خود به نيروي زميني دستورداد كه با حضورقدرتمندانه خود درمنطقه وبه دست گرفتن فرماندهي عمليات نسبت به پاكسازي دشمن از شرق كارون اقدام نمايند.

لازم به ياد آوري است كه پس ازشروع جنگ فرمانده ژاندارمري كل كشوربه منظوركمك به نيروي زميني با تشكيل فرماندهي عمليات اروند بكارگيري وهدايت يگانهاي موجود درمنطقه را به عهده گرفت وگرچه دراولين گام با بكارگيري گردان 153 پياده توانست از ورود دشمن به جزيره آبادان جلوگيري نمايد ليكن درادامه كار دلايل عديده ازجمله مناسب نبودن نيروي موجود نتوانست دشمن را ازمنطقه بيرون و يا منهدم سازد.نيروي زميني اين مأموريت را به لشكر 77 پياده كه به جز ستاد بقيه يگانهايش درشمال غرب وغرب وجنوب به ياري برادران سربازشان شتافته بودند واگذاركردو دستورداد لشكر بلادرنگ به منطقه حركت فرماندهي عمليات را از ژاندرمري كل كشورتحويل گرفته ونسبت به تصحيح اموراقدام و دشمن را درمنطقه منهدم سازد.همزمان به كليه يگانهاي لشكركه درمناطق مختلف درحال نبرد با دشمن بودند دستورداد سريعا به يگان اصلي درجنوب ملحق گردند.

 

ydy3y6y5urakwww5yr9d.jpg

 

ورود لشكر 77 به منطقه:

لشكر درنيمه دوم اسفند ماه 59 به منطقه وارد و پس ازانجام اقدامات روتين نظامي،منطقه ومسئوليت آنرا ازفرماندهي اروند تحويل گرفت، سپس با يك بازديد دقيق ازخطوط گسترش خودي و دشمن و ارزيابي وضعيت، اولين شورستادي خود را در اواخراسفندماه درقرارگاه لشكر واقع درماهشهرتشكيل داد. دراين شورستادي وضعيت دشمن توسط ركن دوم تشريح و نارساييهاي موجود در وضعيت وگسترش نيروهاي خودي توسط ركن 3 ارائه گرديد. دراين بحث و بررسي با توجه به سوابق عمليات ناموفق انجام شده درگذشته چنين نتيجه گيري شد كه نبود نيروهاي كارآمد، كاربرد ناصحيح، ضعف درسيستم كنترل فرماندهي و ازهمه مهمترفشار رواني مسئولين برنيروهاي نظامي كه البته ناشي از فشار افكارعمومي، جهت نشان دادن عكس العمل سريع درمقابل تهاجم دشمن بوده، نه تنها به موفقيتي ختم نشد بلكه تلفاتي هم نيز ببارآورد.لذا چنين نتيجه گيري شد كه اجراي مأموريت واگذاري بايد به صورت گام به گام با كسب شرايط مناسب، بدون درنظرگرفتن وتأثير پذيري ازافكار سياسي انجام پذيرد. وبدين منظوراجراي آن درسه مرحله پيش بيني گرديد:

مرحله يكم : رفع نواقص گسترش نيروهاي درخط و بعبارت ديگر سدكردن پيشروي دشمن؛

مرحله دوم : تثبيت و تضعيف دشمن با اجراي تكهاي محدود وآتش موثرتوپخانه

مرحله سوم: ايجاد برتري نسبي توان رزمي، اجراي تك و انهدام نيروهاي دشمن درشرق كارون

 

urx7vlwiov2yzj441b78.jpg

 

مرحله يكم يا تصحيح گسترش نيروها، ازجمله استقرار گردان 144 پياده لشكر 21 حمزه درنوك پيشروي دشمن كه خالي ازنيرو بود.حركات دشمن كنترل گرديد. سپس با توجه به بهبود شرايط جوي با احداث جاده وحدت ازكيلومتر 17 آبادان به شادگان به طرف آبادي ابوشانك ازپشت مواضع گردان 144 پياده، توسط جهاد سازندگي فارس وگردان 415 مهندسي لشكر 77 ، يگانهاي مستقر درحاشيه شمالي بهمنشير وهمچنين نيروهاي مستقردرآبادان ازمحاصره زميني نجات يافته، ضمن آنكه بار زيادي ازدوش نيروي دريايي و هليكوپترهاي هوانيروز كه گرفتارآمادرساني و ترابري نيرو بودند برداشته شد، روحيه رزمندگان مستقر درآبادان نيزبه شدت بالا رفت.

به منظوراجراي مرحله دوم برنامه، طي دستورهاي كتبي وشفاهي به كليه فرماندهان مستقردرخط ابلاغ گرديد كه با بررسي وضعيت دشمن كه درمنطقه آنها استقراردارد،نقاط ضعف گسترش او را پيدا وپيشنهاد اجراي تكهاي محدود را به ستاد لشكر ارسال تا با پشتيباني يگانهاي آتش وساير مقدورات لشكر نسبت به اجراي آن اقدام گردد.

 

ادامه دارد .....

 

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

اولين پيشنهاد توسط گردان 148 پياده لشكر 77 كه درمنطقه فياضيه مستقربود، با درخواست واگذاري وتقويت آن يگان با تانك سبك به ركن سوم لشكر واصل گرديد.ركن سوم لشكربلافاصله با واگذاري يك دسته تانك اسكورپيون ازگردان 214 سوارزرهي واختصاص تقدم آتش به آن يگان دستورطرحريزي واجراي آنرا به گردان صادرنمود.اين عمليات دربيست وپنجم ارديبهشت ماه اجرا ومنجربه انهدام تعداد 12 دستگاه تانك دشمن وكشته شدن و به اسارت درآمدن تعدادي ازافراد دشمن گرديد وقسمتي ازمواضع اونيزبه تصرف گردان 148 درآمد.

دومين عمليات محدود به پيشنهاد برادران سپاه پاسداران مستقر دردارخوين كه مسئوليت آنها بعهده سرلشكرفعلي رحيم صفوي بود مطرح وپس ازتكميل طرح توسط ركن سوم لشكر وتقويت آن با يگان زرهي وپياده وآتش توپخانه وهوانيروز ونظارت كامل براجراي آن توسط قرارگاه تاكتيكي لشكر 77 درنيمه دوم خرداد به اجرا درآمد و درنتيجه تعداد 200 نفرازمتجاوزين اسير وحدود 3 كيلومترازعمق مواضع دشمن به تصرف رزمندگان ما درآمد.پس ازاجراي اين 2 عمليات دشمن به ناچار درمواضع خود فرو رفت، زيرضربات مداوم آتش توپخانه به مستحكم نمودن سنگرهاي خود پرداخت و در واقع زمينگير شد.

 

3h0nso4riukbjcaean.jpg

 

طرحريزي:

مرحله سوم عمليات، با حضوريگانهاي لشكر 77 ازمناطق مختلف جبهه وطراحي عمليات توسط ركن سوم لشكرآغازگرديد اطلاعات كامل ازدشمن از رده بالا، ازيگانهاي درخط، ازيگانهاي همجوار، ازگروه تك هوانيروز و ازعكسهاي هوايي بسيارخوبي كه نيروي هوايي براي ما تهيه مي نمود، كسب گرديد. بطوريكه مشخص گرديد، دشمن حدود يك لشكرتقويت شده درشرق كارون دارد. وحتي ميتواند درصورت لزوم درصورتيكه به اواجازه داده شود يك لشكر ديگرهم جهت كمك به شرق كارون گسيل دارد.درمقابل نيروهاي دشمن، لشكر 77 پياده با دوگردان تانك ازلشكر 16 و 92 وگروه رزمي 37 زرهي ده گردان پياده سبك ازنيروي بسيج سپاه پاسداران وعناصري از ژاندرمري جهت مقابله با دشمن درمنطقه حضور داشتند كه با آتش بيش از 5 گردان توپخانه وتقويت آن توسط گروههاي توپخانه ارتش جمهوري اسلامي ايران پشتيباني ميشدند.

عناصري ازهوانيروز كه يكي ازيگانهاي ارزشمند نيروي زميني است جهت پشتيباني ازاين عمليات درپادگان جراحي مستقرشده بود محاسبات كلاسيك جهت انجام، توان رزمي ما با توجه به روحيه رزمندگان مناسب و برتر تشخيص داده شد.طراحي آغازگرديد، ازآنجائيكه هدف انهدام نيروهاي دشمن بود، ابتدا بايد پلهاي روي رودخانه كه باعث تقويت وفراردشمن ميشد به تصرف درآيد، همزمان به مركز تجمع نيروهاي دشمن درشرق كارون تك شود.لذا با اين انديشه ، سه هدف عمده جهت اجرا بايد درنظرگرفته شد:

هدف الف: پل حفار ؛ هدف ب: پل قصبه؛ هدف پ: تجمع دشمن درمركزمنطقه.

 

345391-115.jpg

 

اين 3 هدف بين سه تيپ با توجه به نيازي كه برمبناي محاسبات كلاسيك نظامي صورت گرفته تقسيم شد.مقررگرديد تيپ 2 كه مسئوليت دفاع ازآبادان را نيزبه عهده داشت، به هدف الف (پل حفارشرقي ) تك نموده آنرا به تصرف درآورد، هدف ب پل قصبه به تيپ 3 اختصاص داده شد وبالاخره تيپ 1 به مركزتجمع نيروي دشمن بعنوان هدف پ يورش برد.به هرمحور يا جبهه يك احتياط مناسب اختصاص داده شد، گروههاي تك هوانيروز
قبلا ازمناطق مربوطه شناسايي لازم به عمل آورده وآماده تك به هرمنطقه مورد درخواست گرديدند.مهندسي لشكرنسبت به بازكردن ميادين مين اقدام نموده توپخانه لشكرضمن طرحريزي مشروح آتش توپخانه آتش يگانهاي لشكر را هماهنگ نمود. نيروي هوايي آماده اجراي بمباران اهداف پيش بيني شده درطرح بنا به دستورگرديد. سرانجام طرح با تمام ظرافت و پيش بينيها تهيه وبه تصويب فرماندهي كل قوا رسيد.لازم به ذكراست كه به هنگام ارائه طرح به رياست ستاد مشترك توسط فرماندهي لشكر، پيشنهاد شد كه اين طرح به دليل حضور لشكر 77 ازخاك پاي حضرت ثامن الحجج عليه السلام به نام ثامن الائمه عليه السلام نامگذاري شود كه مورد تصويب قرار گرفت اين عمل درنيمه دوم شهريور ماه 60 صورت گرفت.

 

20569630768147498174.jpeg

 

اجرا:

طر ح عملياتي ثامن الائمه (ع ) درساعت يك دقيقه روز پنچم مهرماه 60 به اجرا درآمد يگانها درنهايت غافلگيري با استفاده ازتاريكي شب و با عبورازمعابر پاكسازي شده ازمين بسوي مواضع نيروهاي دشمن به حركت درآمدند.ساعتي بعد درحاليكه رزمندگان ما برفراز سنگرهاي دشمن حضورداشتند و نسبت به اسيرنمودن آنها تلاش ميكردند، تك كشف گرديد.بلافاصله برنامه آتشهاي ضد آتشبار توپخانه به اجرا درآمد و با اجراي آن، توپخانه دشمن تقريبا براي مدتي خنثي گرديد درآغاز روشنايي نيروهاي دشمن گروه گروه به اسارت يگانهاي ما درآمده و طليعه شكست قطعي دشمن درشرق كارون هويدا شد.

درساعت 08:30 دشمن با يگان تانك خود مبادرت به محاصره قسمتي ازگردان 148 پياده تيپ 3 را نمود كه بلافاصله فرماندهي تيپ پس ازبكارگيري احتياط خود درخواست پشتيباني ازلشكرنمود گروه تك هوانيروز به منطقه وارد و با انهدام چند دستگاه تانك دشمن را به عقبنشيني وادار نمود.درهمين زمان يك فروند هليكوپتر كبري مورد اصابت موشك دشمن واقع و درمنطقه عمل تيپ 3 سقوط نمود كه البته با كمك پرسنل رزمنده، خلبان كه بشدت زخمي شده بود نجات يافت درگيري ادامه داشت حدود ساعت 11:00 تيپ 3 هدف خود را كه پل قصبه بود به تصرف درآورد و بلافاصله پيشنهاد كمك به تيپ 2 نمود كه ازسوي لشكرپذيرفته نشد ليكن تيپ 2 بدليل اينكه اولا مسئوليت پدافند ازآبادان را بعهده داشت و ثانيا نيروهاي نسبتاً بيشتري ازدشمن درمقابلش بودند و زمين منطقه نيزبسيار ذوعارضه بود پيشرويش با كندي صورت گرفت تا سرانجام با تلاش فراوان توانست درساعت 18:00 روز 6 مهرماه هدف خود را تصرف و دشمن را منهدم نمايد اين تأخير درتصرف هدف باعث شد كه تعدادي ازنيروهاي متجاوز بتوانند ازمنطقه فراركنند.با تصرف 1 هدف الف و ب و الحاق نيروهاي تيپ 3 و تيپ 2 درساحل رودخانه، دشمن درمنطقه شرق كارون منهدم ومأموريت واگذاري با موفقيت به پايان رسيد.

 

rhlx018opykihzibnqg2.jpg

نتايج عمليات:

الف: پاكسازي شرق كارون از وجود متجاوزين ؛

ب: كشته و زخمي شدن بيش از 3000 نفرازنيروهاي متجاوز؛

پ: به اسارت در آمدن 1760 نفرازنيروهاي متجاوز؛

ت: به غنيمت گرفتن تعداد زيادي از انواع اسلحه، خودرو و مهمات ؛

ث: ازهمه مهمتر احياي روحيه مردم منطقه، خودباوري رزمندگان و درنتيجه ادامه سلسله عمليات آزادسازي بستان، فتح المبين، بيت المقدس وآزادسازي خرمشهر وانهدام نيروهاي دشمن درخاك مقدس ايران.

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0