Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

33 posts in this topic

آموزش و گزارش گشتيها

سازماندهي و اجراي برنامه هاي آموزشي، به ويژه تيراندازي با سلاحهـايي كه هر خدمه در اختيار داشت، هر روز اجرا ميشـد و رئـيس ركـن سـوم در اجراي آنها نظارت داشت. عصر روز سي ام مهر ماه 1359 گشتيهاي اعزامي از سه محور به گـردان مراجعت كردند. گزارشهاي واصله حاكي از شدت عمل دشمن در گلوله باران شهرهاي خرمشهر و آبادان بود؛ به طوري كـه ايـن دو شـهر در طـول روز در شعله هاي آتش ميسوختند و اهالي شهرهاي يادشده همه در تـلاش بودنـد كه شهر را ترك كنند. از جهتـي مقاومـت رزمنـدگان ـ نظاميـان، نيروهـاي مردمي، سپاه، كميته در مقابل دشمن ادامـه داشـت و اجـازة پيـشروي بـه دشمن داده نميشد. گـروه اعزامـي بـه محـور دارخـوين ـ آبـادان گـزارش داد جـاده تـا 20 كيلومتري آبادان در اشغال دشمن اسـت و تعـدادي از بـراداران سـپاهي در شمال جبهه ـ به منظور جلوگيري از پيشروي دشمن به سمت شمال حضور دارند. عناصر گشتي، برادران سپاهي را در زير يكـي از پـل هـاي موجـود در جادة مذكور ملاقات كرده بودند. دشمن پس از قطع جادة اهوازـ آبادان چهار تا پنج كيلومتر به سمت شرق گسترش يافته، سپس به سمت جنوب توسعه وضعيت داده بود. در اين محور استعداد و تركيب نيروهاي دشمن، دو گردان زرهي برآورد شده بود.

گروه اعزامي به محور ماهشهرـ آبادان گزارش دادند يـك دسـتگاه نفربـر زرهي را در جنوب جاده رويت كرده اند. جادة ماهشهرـ آبادان در آن قـسمت كاملاً بسته و در اختيار دشمن قـرار گرفتـه اسـت. اهـالي آبـادان از قـسمت جنوبي شهر كه فاصلة زيادي تا جاده دارد ـ به صورت پياده و سواره ـ در يك مسير خاكي كه در اثر رفت و آمد چند روزه ايجاد شده است ، از شهر خـارج شده و پس از طي مسافت طولاني در كيلومتر 17 به جادة آبادان ـ ماهـشهر وارد ميشوند. وضعيت آنها بسيار اسف انگيز است. پيران و كودكان و آنهـايي كه توان راه رفتن ندارند، چندين ساعت زير آفتاب سوزان بدون دسترسي به آب راهپيمايي ميكنند و چه بسا تلفاتي نيز به آنها وارد ميشود؛ به طوري كه هيچ وقت به جادة اصلي نميرسند. گروه اعزامي به آبادان كه شب را نيز در آبـادان مانـده بـود، گـزارش داد دانشجويان دانشكدة افسري نيروي زميني ارتش در آبادان هستند. همچنين گردانهاي151 دژ، 165 مكانيزة لـشكر 92 و عناصـري از تكـاوران دريـايي ارتش در آبادان مـشاهده كـرده انـد. بقيـه رزمنـدگان از اهـالي شـهر، سـپاه پاسداران و نيروهاي مردمي داوطلب از ساير شهرها هستند كه با ايثار فراوان در مقابل دشمن مقاومت ميكنند. آتش توپخانة دشمن بر روي شهر خيلـي زياد است. نيروهاي موجود، مشكلاتي از جهـت پـشتيباني ـ بـه ويـژه آتـش توپخانه دارند. تانك فارمها و پالايشگاه نفت آبادان در زير گلوله هاي دشمن در حال نابود شدن است و شعله هاي آنها تا مـسافت زيـادي از منطقـه را در شب روشن ميكند. بيشتر اهالي آبادان از شهر خارج شده اند و بقيه نيـز كـه به دليل كمبود امكانات يا وابـستگي داشـتن بـه وسـايل زنـدگي هنـوز بـاقي مانده اند و در اثر فشار دشمن ـ طي چند روز آينده ـ از شهر خـارج خواهنـد شد؛ چون هر روز تعدادي از آنها در اثر اجراي آتش توپخانة دشمن مجـروح يا شهيد ميشوند.

مسير خروجي اهالي آبادان از طريق ابوشانك، پـس از عبـور از رودخانـة بهمنشير است. در اين قسمت آتش دشمن كمتر است، لكـن بايـد مـسافت زيادي را طي كنند تا به جادة اصلي آبادان ـ ماهشهر برسند. گزارش گشتيهاي شناسايي به قرارگاه اروند ارسال شد. آن روز از قرارگاه اروند گزارش اطلاعاتي به گردان واصل نشد. براساس اطلاع از عواملي كه در شهر ماهشهر رفت و آمد داشتند، در بيست و نهم مهر ماه 1359 يك فرونـد توسط پدافند هوايي نيـروي هـوايي (ره) هواپيماي عراقي در بندر امام خميني ارتش ساقط ميشود. پس از سقوط هواپيما، اهالي براي تماشا دور تكه هـاي آن جمع ميشوند كه متأسـفانه در اثـر انفجـار بـاقي مانـدة لاشـة هواپيمـا، تعدادي از اهالي شهيد و مجروح ميشوند. براساس اطلاع واصله از قرارگاه اروند، جنگهاي خياباني در سـي ام مهـر ماه در خرمشهر به شدت ادامه داشت. هر دو شهر آبادان و خرمشهر، در طول شب و روز توسط دشمن گلوله باران شـد و در چنـدين مرحلـه هواپيماهـاي عراقي، نقاط حساس اين شهرها را در طول روز بمباران كرده اند كـه تلفـات، ضايعات و خسارات زيادي وارد شده اسـت. در ايـن روز گـردان 201 امـداد ژاندارمري به فرماندهي سرهنگ دوم «دارايي» به منطقة شادگان وارد شد و به فاصـلة نـه چنـدان دور از گـردان 144 منطقـة تجمعـي را اشـغال كـرد ؛ همچنين براساس اطلاعية ديگري كه در تاريخ يكم آبان ماه به گردان واصل شد، روز سي ام مهر ماه جنگنده هاي نيروي هوايي ارتش جمهـوري اسـلامي ايران در چند مرحله، مناطق گسترش نيروهاي عراقي، يكانهاي پشتيباني و عقبة آنها را بمباران كرده، تلفات و خـسارات قابـل تـوجهي بـه دشـمن وارد كردند. اين عمليات در روحيه رزمندگان ـ به ويژه اهـالي شـهرهاي آبـادان و خرمشهرـ تأثير فراواني داشت و سبب خوشحالي آنان شده بود. در يكم آبان ماه، گردان 144 خود را براي اجراي عمليات آماده ميكـرد كه فرماندهان، آخرين وضعيت سازماندهي، آماده بـه كـار بـودن سـلاحهـا و تجهيزات را بازديد ميكردند. تا آن زمان بـه كـارگيري نيروهـاي مردمـي در دسته هاي پياده و رزمي براي گردان تجربه نشده بود. آنـان بـراي تـداركات، تعميرات، رانندگي خودروها و تعدادي نيز در دستة بهـداري بـه كـار گرفتـه ميشدند. لكن نيروهاي اعزامي از شهرباني و ژانـدارمري، همچنـين از سـاير مراكز آموزشي چـون آمـوزشهـاي لازم را بـا سـلاح فـرا گرفتـه بودنـد ، در دسته هاي پياده سازماندهي ميشدند.

 

99

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

اعلاميه فرماندهي معظّم كلّ قوا و آماده شدن براي عمليات

در اين روز ـ اول آبان ماه سال 1359ـ اعلاميه اي از سوي فرمانده معظّم كلّ قوا، حضرت امام خميني (ره) مبني بر اينكه «حـصر آبـادان بايـد شكـسته شود» صادر شد. فرماندهي قرارگاه اروند با دريافت اين پيام تاريخ ساز، شتاب بيشتري در آمادگي نيروها براي اجراي عمليات داده و بر همان اسـاس يـك دستور آگهي به گردان 144 براي اجراي مأموريت صادر كرد. در ارايه آخرين نكات آموزشي علاوه برآموزشهـاي علمـي و عملـي كـه توسط فرماندهان گروهانها به افراد جمعـي داده شـده بـود، بـه خـاطر دارم گردان را جمع كردم و ضمن شرح چنـد نكتـة آموزشـي، دو موضـوع را بـه سربازان تأكيد كردم:

 «اول اينكه استفاده ازسلاحي كه دردست داريـد، بـراي كـشتن دشـمن است و اين در صورتي ميسر است كه آموزش خوبي ديده باشـيد و عمـلاً در ميدان نبرد اين اعتماد به نفس را در خودتان به وجود بياوريد كـه تيرانـدازي شما خطا ندارد. دوم اينكه استفاده از زمين براي كشته نـشدن، يعنـي شـما بايد از كمترين عارضة زمين استفاده كنيد تا دشمن شما را نبيند و تير او به شما نخورد. حال اگر عارضة طبيعي وجود نداشت، به اندازة جثّـه تـان خـاك زمين را با بيل همراهي جابه جا كنيد تا توسط دشمن ديده نشويد.

در استفاده از اسلحه اين مورد قابل توجه است كه هنگام مقابله با دشمن كسي برنده است كه زودتر تير را به هـدف بزنـد ، يعنـي سـرعت و دقّـت در تيراندازي مطرح است. اين دو بايد توأم و با هم انجام گيرد. حال اگر هر يك از شما صدها فشنگ بدون دقّت و هدفگيري به سـمت دشـمن تيرانـدازي كند، تلفاتي به او وارد نكرده و يا تلفات دشمن بسيار اندك خواهد بود، اما از بعد پشتيباني، آماده كردن يا ساخت مهمات و رساندن آن از مبدأ به ميـدان جنگ، مستلزم زمان و نيروي كار بسيار زيادي است كه اقتصاد يك كشور در حال جنگ، كمتر ميتواند پاسخگوي آن باشد. لازم است كه از ابعاد مختلف به موضوع توجه شود. بدانيد كه پشتيباني اقتصادي در نهايت سرنوشـت سـاز خواهد بود. بعد از دريافت دستور آگهي، لازم بود آخرين اطلاعات را از منطقه داشته باشيم و فرماندهان گروهانها نيز با منطقة عمليات آشـنا شـوند. در دسـتور آگهي واصله، منطقة عمليات «محور ماهشهر ـ آبادان» نوشته شده بود.

103

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

با درود وعرض ادب خدمت جناب مدیر در این متن به نکات کلیدی ومهمی اشاره شده که نقش آموزش را در رزم به خوبی بیان می کند با تکیه برهمین آموزشها  ورعایت اصولی آنها میتوان تاحد قابل توجهی  نتیجه ی نبرد را به سود نیروهای خودی تغییر داد . حال اگر به هیچ عنوان این اصول از سوی نیروی های پیاده ی ارتش رعایت نمیشد درطول جنگ 8ساله تعداد زیادی از نیروهای ارتش شهید وجانباز میشدند وبه نظر بنده این ارتش وآموزش آن بود که جنگ را مدیریت کرد . واما راجب این جمله  اقتصاد يك كشور در حال جنگ، كمتر ميتواند پاسخگوي آن باشد

عرض کنم به نظر بنده ی حقیر درست است والبته درکشور ما بدلیل تحریم وضعیت به مراتب بدتر از جبهه ی دشمن بوده بطور مثال در خاطرات یکی از مسولین آمده بود که مضمون حرف ایشان چنین بود  نفت را باقیمت بالا استخراج ولی ارزان میفروختیم!!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now