Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

19 posts in this topic

جان پناه:

محلی است که در مواقع اضطراری با حملات موشکی و هوایی غافلگیرانه که فرصت رفتن به پناهگاه وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد؛ و میتواند تا حدودی جان انسان را در مقابل بمباران حفظ کند.

جنگ الکترونیکی:

یک عملیات نظامی است که در جهت بهره برداری صحیح و منطقی از وسایل مخابراتی و در حقیقت از انرژی الکترو مغناطیس است و برای کاهش یا جلوگیری از بکاربردن این وسایل بوسیله دشمن نیز بکار میرود.

جنگ روانی:

شامل تبلیغات و سایر اقدامات طرحریزی شده است که بمنظور نفوذ در عقاید، احساسات، رفتار و تمایلات گروههای هدف (دشمن ، بیطرف و دوست) در پشتیبانی و حمایت از خط مشیهای جاری ، اهداف و یا طرحهای نظامی اجراء میگردد.

جنگ سرد:

یک حالت تشنج بینالمللی است که در آن کلیه اقدامات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی، روانی، شبه نظامی و نظامی علیه کشور هدف برای رسیدن به هدفهای ملی انجام میشود و هنوز به جنگ گرم که در آن از نیروهای مسلح استفاده میشود، تبدیل نگردیده است.

جنگ و گریز:

نوعی از عملیات رزمی است که بوسیله گریختن، دشمن را فریب داده و سپس به او حمله کرده و تلفاتی به وی وارد میکنند.

جیره:

عبارت است از غذای مجازی که برای مصرف روزانه یک رزمنده در نظر گرفته میشود.

خیز:

یک حرکت منفرد است که معمولاً از یک موضع پوشیده به موضع پوشیده بعد که غالباً تحت آتش توپخانه یا جنگ افزارهای کالیبر کوچک، توسط افراد انجام می‏شود ـ مسافتی که توسط یگان در حال پیشروی خیز به خیز در یک حرکت پیموده می‏شود.

خیز به خیز ( پنج ثانیه):

روشی است مورد استفاده در رزم بمنظور نزدیک شدن یک یا چند نفر به مواضع دشمن و یا به عبارت ساده تر یک رزمنده با برخاستن از سنگر حداکثر در مدت پنج ثانیه به سرعت بایستی خود را به سنگر بعدی برساند؛ و این کار به طور متوالی تا نقطه مورد نظر ادامه مییابد.

خط الرأس جغرافیایی:

محل برخورد دو دامنه را در بالا که محل تقسیم آب باران نیز میباشد. خط الرأس جغرافیایی گویند.

خط الرأس نظامی:

خط تغییر شیبی است پائینتر از خط الرأس جغرافیایی روی شیب به طرف دشمن که میتوان از آنجا انتهای دره یا خط القعر را دید.

خط القعر:

وقتی دو دامنه یکدیگر را در قسمت پائین قطع کند خط القعر ایجاد میشود. آبهای باران در خط القعر جمع شده و جریان پیدا میکنند.


خط حد:

برای ایجاد هماهنگی در حرکت و آتشها بین دو یگان بکار رفته و منطقه مسئولیت هر یگان را مشخص میکند.


خط حد پیشروی:


معمولاً در تک شبانه در آن طرف هدف خطی تعیین می‏شود تا حد پیشروی را معلوم سازد مانند رودخانه، جاده و غیره که در شب قابل رؤیت باشد.


خط عزیمت:


خطی است که بمنظور هماهنگی آغاز تک (حمله) عناصر مقدم یگان تک ور تعیین میشود.


خاکریز:


جان پناهی است که به جای سنگر و مواضع جنگ افزار و غیره به کار می‏رود، هنگامی‏که شرایط خاک یا سطح آب زیر زمینی امکان حفر زمین را به اندازه کافی میسر نسازد. تحت این شرایط یا مواردی دیگر می‏باید بالای سطح زمین خاک انباشته شود که شکل دیوار حفاظتی در آید.


حوادث:


حادثه پیشآمد نادر و شدیدی که در یک محیط طبیعی به انسان بروز میکند؛ و به شکل نامطلوبی بر جان و مال یا فعالیت انسانها تاثیر میگذارد.

این تاثیر ممکن است به حدی باشد که باعث سانحه گردد یا ممکن است سانحهای در پی نداشته باشد.


حوادث مترقبه و غیر مترقبه:


حوادث مترقبه ( طبیعی ): مانند سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی


حوادث غیر مترقبه( غیر طبیعی) : مانند بمبارانهای هوایی ، موشک باران شهرها

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

دفاع غیر نظامی :

مجموعه فعالیتهایی است که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانح که جان و مال مردم را تهدید میکند جلوگیری کرد یا در صورت بروز، آثار ناشی از آن را کاهش داد.

دفاع نظامی :

کلیه اقدامات جهت جلوگیری از تجاوز هوایی دشمن به حریم هوایی یک کشور و شهر انجام میشود را دفاع نظامی گویند. این دفاع را دفاع مستقیم نیز میگویند.

دستبرد:

تکی (حملهای) است محدود به داخل مواضع دشمن که برای اجرای ماموریت ویژه ای و بدون قصد نگهداری زمین انجام میگیرد.

دیدهبان (دیدبان):

یک فرد نظامی است در عملیات منظم و یا یک فرد شبه نظامی یا غیر نظامی است در عملیات نامنظم که در یک محل مرتفع و متناسب تمام منطقه مسئولیت دیدبانی را زیر نظر دارد.

راهپیمایی:

حرکت عدهها، وسایل مربوطه بشکل پیاده یا سواره با روشی ثابت و منظم برابر دستور.

رزم نزدیک:

عبارت است از رزم با دشمن در فاصله نزدیک و با استفاده از جنگ افزارهای کالیبر کوچک، سرنیزه و جنگ افزارهای دستی دیگر.

زمان تک:

زمانی است که عناصر یگان تک کننده از خط عزیمت عبور مینمایند.

زمان خاتمه:

زمانی است که ستون (راهپیمایی) از نقطه رهایی میگذرد.

سانحه:

برآیند و اثر حادثه که موجب بروز تلفات جانی، خسارات مالی، نابودی خدمات ضروری و ...... میشود.

سوانح ساده:

پیامد ثانویه ندارد یا اگر دارد از سانحه اولیه کوچکتر است.

سوانح مرکب:

به دنبال خود، سوانحی به بزرگی خود یا بزرگتراز خود را به وجود میآورد مثال خشکسالی و قحطی - جنگ و مهاجرت سریع و شدید.

ساز و برگ:

به مجموعه تجهیزات و وسایل که رزمنده بکار میبرد ساز و برگ گویند.

ساعت ”س“:

زمان اعلام بیداری (به وسیله شیپور، صوت، رادیو ) در مراکز آموزشی را ساعت ” سنامند؛ و بر مبنای این زمان ساعتهای کار روزانه تعیین و برابر آن عمل میشود.

ستون:

چنانچه نفرات پیاده پشت سر هم و خودروها (از هر نوع) دنبال هم قرار گیرند خطی را تشکیل میدهند بنام ستون، ممکن است ستون در یک یا دو و یا سه خط و یا بیشتر تشکیل شود.

سکوت رادیویی:

زمانی است که در آن موقع کلیه فرستنده ها و گیرندهها خاموش هستند.

سنگر:

موضعی است که در منطقه پدافندی تهیه شده و طوری انتخاب میشود که دارای میدان دید و تیر مناسب، حفاظت و اختفاء بوده و حداکثر قدرت آتش را بر روی هدفهای پیشروی دشمن داشته باشد.

شبه نظامی:

نیروهایی هستند که از لحاظ سازمان، آموزش، تجهیزات و مأموریت در سطحی پائینتر از نیروهای نظامی هر کشور قرار داشته و یا تقریبا مشابه آنها باشند.

شبیخون:

تاخت ناگهانی در شب بر دشمن، غافلگیر کردن دشمن در شب، تک شبانه توام با غافلگیری.

شیب و ضد شیب:

شیب و ضد شیب نسبت به محل دشمن مشخص میشود. دامنهای از بلندی که سمت به دشمن قرار گرفته شیب و آن طرفی که پشت بلندی واقع شده و از دید زمینی دشمن محفوظ باشد ضد شیب نامیده میشود.

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
عبارت است از جلوگیری از کاربرد و مصرف نامتناسب نیروها در صحنه عملیات، بمنظور بکار بردن تمامی نیروها در محل و مکان مناسب و مورد نظر فرمانده.
 
منطقه یا محلی از زمین است که تصرف و کنترل آن برای هر یک از طرفین درگیر در رزم، مزیت شایانی در بر دارد.
 
عده:
 
جماعت، شماره، تعداد. در کاربرد نظامی عبارت است از عوامل پرسنلی تابعه یک سازمان از نظر کمیت یا تعداد.
نوعی از حرکات به عقب است که در آن تمام یا قسمتی از نیروهای درگیر با دشمن قطع تماس کرده و به عقب حرکت می‎کنند.
 
نوعی از حرکات به عقب است که در آن نیروی عمل کننده بدون درگیری قطعی، بیشترین تأخیر و تلفات را به دشمن که در حال پیشروی است وارد می‎آورد، به عبارت دیگر، کمترین فضا (زمین) را با بدست آوردن بیشترین زمان با دشمن مبادله می‎کند.
 
یکی از اصول جنگ می‎باشد، وارد ساختن ضربت به دشمن در زمان، مکان و حالتی که آمادگی پذیرش و واکنش لازم علیه آنرا نداشته باشد و از هر جهت غافلگیر شده باشد.
 
فریب:
 
عبارت است از حیله و نیرنگ‎های جنگی بمنظور گمراه ساختن دشمن از قصد و طرح عملیاتی نیروهای خودی و یا بلعکس.
 
دستگاهی است مجهز به عقربه مغناطیسی که با آن چهار جهت اصلی و با گراهای مغناطیسی سمت های مورد نظر را تعیین می‎کنند.
 
کمین:
 
عبارت است حمله یا تک توام با غافلگیری به دشمن که در حال حرکت بوده و یا بطور موقت متوقف شده است، هدف کمین دستگیری یا انهدام نیروی دشمن می‎باشد.
 
کالک:
 
کالک صفحه شفافی است که از یک کاغذ مخصوص و برای کشیدن نفشه‎های عملیاتی از آن استفاده می‎شود.
 
محدود کردن عملیات به یک منطقه باریک بوسیله موانع طبیعی و یا مصنوعی و یا آتش و بمباران، جداسازی عده و یا ستون‎های دشمن از یکدیگر.
 
کیسه‎ای است معمولا برزنتی که برای نگهداری لباس و وسایل شخص رزمنده بکار می‎رود.
نوعی رختخواب سبک است که به صورت کیسه تهیه شده و نظامیان در عملیات صحرایی ویا هنگام رزم برای خوابیدن از آن استفاده می‎نماید.
 
گشتی:
 
گروه مسلحی است از یک یگان که برای انجام ماموریتهای شناسایی، رزمی یا هردو برگزیده و اعزام می‎شوند.
 
در مواضع پدافندی به جلوترین حد منطقه‎ای که در آن نیروهای رزمی برای هماهنگی، پشتیبانی آتش و مانور یگانها استقرار می‎یابند، لبه جلو منطقه نبرد گفته می‎شود.
 
شامل کلیه فعالیت‎هایی است که مربوط به امور آماد، ترابری، تعمیر و نگهداری، تخلیه، بستری کردن، خدمات ساختمان و امور کارگری می‎گردد.
 
محور:
 
در کاربرد نظامی ‏به خطی اطلاق می‏‎شود که در روی آن حرکات و ارتباطات یگان‎های نظامی‏انجام می‏‎گیرد.
معبر:
 
گذرگاه، محل عبور، راه باریکی که از یک منطقه خطرناک و یا جنگل و غیره برای عناصری با استعداد مشخص ایجاد می‎شود.
مانع:
 
در کابرد نظامی هرگونه عارضه طبیعی یا مصنوعی که انجام حرکات نظامی را کند، متوقف ، کانالیزه یا منحرف کند مانع گویند.
موضع:
 
محل یگان یا جنگ افزار را که از آنجا به دشمن تیراندازی میشود ، این محل برای جنگ افزارهای سنگین موضع تیر نامیده می‎شود.
 
زاویه رویت یک جسم یک متری در فاصله هزار متری یک میلیم گویند، یک هزارم متر
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

کانالیزه کردن
ذره بین روی دشمن

تمرکز قوا و تمرکز هدف در جنگ ها، یک نکته مهم است. گاهی وقت ها شما قادر نیستید با همه ستون ها و سربازان و ادوات دشمن که در حال نزدیک شدن به شماست مقابله کنید. در این صورت راهکار این است که همه چیز را کانالیزه کنید. یعنی یک منطقه باریک را مشخص کنید که به واسطه موانع طبیعی یا مصنوعی از هم جدا بشود. حتی این منطقه را را می توان به وسیله بمباران و آتش تهیه خودی ها ایجاد کرد؛ به این صورت که عده یا ستون های دشمن از یکدیگر جدا شده و کانالیزه شدن صورت می گیرد.

لجستیک
تأمین به وقت جنگ

اصل جنگ در پشت جبهه هاست. اگر پشت جبهه ها در تامین نیازهای اساسی رزمندگان ناکارآمد باشد، جنگ چندان به طول نخواهد انجامید. لجستیک این بخش از جنگ است. شامل فعالیت هایی است که آمادترابری، تعمیر و نگهداری، تخلیه، بستری کردن، خدمات ساختمانی، توزیع و تولید مواد مورد نیاز جبهه ها در مکان های مناسب و حتی ایجاد امنیت برای انتقال این موارد است. در واقع جابجایی جنگ افزار، مهمات و جیره غذایی در موقع حرکت از مکان اصلی به سمت خط مقدم را شامل می شود. تصویر: http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/5/21/1356642_791.jpg
کیسه
مسافرخانه همراه

احتمالا این سربازها را دیده اید که یک کیسه برزنتی بزرگ را پشت خودشان انداخته اند و در شهر راه می روند. این کیسه، کیسه انفرادی نامیده می شود. اغلب برزنتی است و برای نگهداری از لباس و وسایل شخصی سربازان و رزمندگان از آن استفاده می شود. یک کیسه دیگر هم داریم که به آن می گویند کیسه خواب. نوعی رختخواب سبک کیسه مانند است که در عملیات های صحرایی یا هنگام رزم که خبری از سنگر و این جور چیزها نیست، از آن استفاده می کنند.

محور
بزرگراه های نادیدنی

یک خط را فرض کنید که در طول جنگ روی آن حرکت ها و ارتباط های یگان های مختلف نظامی صورت می گیرد. جنگ ها بیشتر در یک منطقه منظم و خط کشی شده و تر و تمیز اتفاق نمی افتد، بلکه اغلب در بیابان ها یا شهرهای ویران شده یا ... اتفاق می افتد. خب، یگان های نظامی چطور باید با هم ارتباط بگیرند؟ نمی شود که بدون ارتباط باشند و هر کسی کار خودش را بکند؛ این می شود محور. نیروهای غیر خودی هم همیشه تلاش های فراوانی دارند تا این محورها را ناامن کنند.

مانع
کُند کننده های حرکت نیروها

نیروهای خودی قصد دارند که از نقطه موجود به نقطه موعود بروند تا بتوانند ماموریت شان را انجام بدهند. نیروهای عملیات شناسایی، شروع به شناسایی منطقه می کنند. بعد گزارش می دهند که فلان موانع طبیعی و فلان موانع مصنوعی وجود دارند که باعث می شوند حرکت نیروهای خودی کُند یا حتی غیرممکن شود. این، می شود تعریف مانع. حالا مانع می تواند یک سلسله جبال از کوه ها باشد یا خندق ها و میدان های مین و ...
معبر
از قلب خطر

لابد در فیلم های دفاع مقدسی هم زیاد دیده اید که از میدان مین، مثلا معبر باز کرده اند تا نیروها و ستون ها پشت سر هم حرکت و از آن عبور کنند. معبر، گذرگاه و محل عبور را گویند؛ راه باریکی که از منطقه ای خطرناک یا جنگلی یا صعب العبور ایجاد می شود تا نیروهای خودی، البته با تعداد و به روش مشخص ازی آن عبور کرده و ماموریت خود را به سرانجام برسانند. تعریف غیرنظامی اش هم می شود راهی که دو نقطه یا مکان مختلف را به هم می رساند. معبرها، دارای مدل های پیاده، غیر موتوری، موتوری، آبی و ... هستند.

آماد
تکیه گاه ارتش ها

لجستیک را که یادتان مانده؟ این به همان حوزه مربوط می شود. آماد به تمامی اقداماتی اطلاق می شود که طی آنها همه امکانات مورد نیاز یگان ها در شرایط مختلف، جنگ و رزم با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی، تامین و توزیع می شود. به این منظور، آمادگاه ها هم شکل گرفته اند؛ به جایی گفته می شود که مسئول انجام یک یا چند بخش از امور دریافت، تفکیک، طبقه بندی، انبار کردن، توزیع، نگهداری و ... آماده می شود. در واقع آماد گاه موارد و مواد مورد نیاز ارتش ها را برای ادامه جنگ تأمین می کند.

گشتی
نیروهایی برای ناامن کردن

این یکی هم جزء موارد معروف جنگ هاست؛ به این صورت که گروهی مسلح از یک یگان را انتخاب می کنند تا بروند و منطقه ای را تحت پوشش داشته باشند، به چه منظوری؟ حالا یا ماموریت شناسایی دارد یا هدفی رزمی. شاید که هر دو را هم به این گروه محول کنند. احتمالا در فیلم های دفاع مقدس موارد گشتزنی را زیاد دیده اید. این گشتی ها، برای ناامن کردن منطقه جهت حضور نیروهای غیرخودی است.
آواکس
اتاق فرماندهی پرنده
سرواژه های معنای سیستم کنترل و اعلام خطر هوابرد را کنار هم چیده اند و شده است آواکس. در کل امکانات جاسوسی و اعلام خطر در جنگ ها، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. این امکانات اگر با ضعف روبرو باشند، کار را برای نیروهای خودی به خصوص در آسمان دچار اشکال می کنند. آواکس ها در واقع نوعی ایستگاه رادار نیرومند و متحرک برای عملیات های فرماندهی و کنترل و مدیریت جنگ هم محسوب می شوند. تصویر: http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/5/21/1356644_443.jpg
موضع
خط آتش نیروها

نیروهای خودی و غیرخودی روبروی هم قرار گرفته اند و علیه هم، آتشباری می کنند. از کجا این آتشباری شروع می شود؟ همانجا را موضع می نامند. اساسا موضع جایی است که یگان های نظامی با جنگ افزارهای جنگی در آنجا مستقر شده و از آنجا به دشمن تیراندازی یا روی دشمن آتشباری می کنند. یک موضعی نیروهای خودی دارند و یک موضعی هم نیروهای دشمن یا غیر خودی. محل قرار گرفتن جنگ افزارهای سنگین را نیز موضع تیر می نامند.

آمپول آتروپین و امیل نیتریت
علیه شیمیایی ها

جنگ قاعده و قانونی ندارد، هر چند که برایش قواعدی بین المللی تعریف کرده اند؛ ولی همان ها هم که چنین قواعدی تبیین کرده اند، می دانند جنگ یعنی بی قانونی و هر وقت لازم دانستند، قواعد را زیر پا می گذارند. یکی از این بی قانونی ها، استفاده از مواد شیمایی است. برای مقابله با این اتفاق معمولا از ماسک ها استفاده می شود. این ماسک ها در کیفی قرار گرفته اند که در جیب این کیف ها، آمپول های آتروپین و امیل نیتریت قرار دارند. این آمپول ها علیه گاز اعصاب کاربرد دارند. وقتی نیروها پی بردند که حمله شیمیایی شده است، آنها را برداشته و سر سبزرنگ شان را جدا کرده و به قسمت داخلی ران فشارش می دهند. سه عدد از آن وجود دارد که هر 10 دقیقه، باید داخل ران فرد مصدوم زده شود.

احتیاط
رزمندگان ذخیره

هر تیم فوتبالی، یک بدنه ذخیره هم دارد. به این ترتیب که عده ای از بازیکنان تیم به عنوان بازیکن ذخیره روی نیمکت ها می نشینند تا هر وقت مربی صلاح دانست، وارد زمین شوند. طبیعی است که ممکن است بازیکنان داخل زمین خسته شوند، آسیب ببینند یا خوب عمل نکنند. در این صورت باید بازیکنانی برای تعویض وجود داشته باشند.

در جنگ نیز این اصل رعایت می شود و ما نیروی احتیاط داریم. به این ترتیب که بخشی از نیروهای یک یگان وقتی که عملیات شروع می شود، وارد عملیات و درگیری نمی شوند و عقب نگه داشته می شوند، چرا؟ به همان دلیلی که یک تیم فوتبال بازیکنان ذخیره دارد؛ برای این که اگر نیاز شد و تلفات بالا بود و ... نیروی احتیاط وارد عمل شود.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now