Welcome to رهروان ارتش

از اینکه انجمن ما را برای مطالعه انتخاب کردید از شما متشکریم. 

برای استفاده از امکانات انجمن و برقراری رابطه دوستانه با دیگر اعضا لطفا در انجمن ثبت نام کنید

با تشکر

Sign in to follow this  
Followers 0

عمليات والفجر–8 (فتح فاو)

47 posts in this topic

 شركت درطرح پوشش وفريب تاكتيكي

 

پس ازاستقراريگانهاي سپاه و ارتش درمناطق عملياتي پيش بيني شده درطرح عملياتي والفجر ۸ برابرتدبيرفرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء (ص) طرح عملياتي والفجر ۸ برمبناي دوفرماندهيمجزا ومستقل كه بوسيله آن قرارگاه هماهنگ ميشدند با شركت ارتش و سپاه به اجرا درمي آمد دراين طرح قرارگاه كربلا متشكل ازيگانهاي نيرويزميني ارتش جمهوري اسلامي درمنطقه كوشك تا شلمچه ويگانهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با پشتيباني نيروي هوائي، نيروي دريايي،هوانيروز،توپخانه ومهندسي وسلاحهاي ضد زره ارتش عمليات را درمنطقه فاو اجرا مينمود.آقاي محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران ميگويد:

- …… ضمن اينكه همزمان با اين عمليات (والفجر ۸) ، ازسوي آقاي هاشمي رفسنجاني فرمانده قرارگاه خاتمالانبياء (ص) مقررگرديد تا ارتش درمنطقه شلمچه نيزعمليات انجام دهد.

تدبيرفرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء (ص) به روشني دربند مأموريت دستورعملياتي آن قرارگاه به شرح زيرآمده است:

الف) مأموريت:

قرارگاه خاتم الانبياء (ص) مأموريت دارد ضمن پدافند درسايرمناطق درساعت 22:00 روز 20 بهمن ماه ۱۳٦٤ درمنطقه عملياتي جنوب تك نموده ، دشمن را منهدم ،اسكله هاي البكروالاميه را تصرف ،خط ايثار را درمنطقه فاو، رأس البيشه ،جزيره ام الرصاص ،ام البابي و خط نصرت را درمنطقه شلمچه تامين نمايد.

ب) ماموريت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درمنطقه عملياتي فاو وام الرصاص (تلاش اصلي قرارگاه خاتم الانبياء):

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ماموريت دارد ضمن پدافند درسايرمناطق ، با قرارگاههاي كربلا، نجف، نوح و يونس - ۱ درساعت ۲۲:۰۰ ۰ بهمن ماه ۱۳٦٤ درمنطقه فاو،رأس البيشه ، جزيره ام الرصاص و امالبابي تك
نموده دشمن را منهدم ، اسكله هاي البكروالاميه را تصرف و خط ايثار انتهاي كارخانه نمك را تامين نمايند.

ج) مأموريت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه عملياتي كوشك و شلمچه (تلاش پشتيباني قرارگاه خاتمالانبياء (ص)):

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مأموريت دارد ضمن پدافند درسايرمناطق ، با قرارگاه عملياتي كربلا در ۲۲:۰۰ روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳٦٤ در   منطقه كوشك و شلمچه تك نموده و به ترتيب خط استقامت (خط مرز) را درمنطقه كوشك و خطهاي شهامت (نهرجاسم) و(كانال دو رديفه) نصرت را درمنطقه شلمچه تأمين و آماده ميشود بنا به دستور تك را بمنظورتامين سواحل شرقي اروندرود ازشلمچه تا نهركتيبان و شهربصره ادامه دهد.

 

83_ab6a5.jpg

 

در ۱۷ ديماه فرماندهي نزاجا به فرماندهي قرارگاه جنوب دستورداد با توجه به راهنمائيهاي انجام شده (احتمالاً شفاهي) طرح عملياتي آن قرارگاه را برمبناي طرح عملياتي والفجر ۸ كه بوسيله قرارگاه خاتم الانبياء(ص) تهيه وابلاغ شده است درمدت ٤۸ ساعت تهيه نمايد،همچنين دراين دستورگفته شده يك طرح پوشش وفريب نيزبراي اجرا درمنطقه عمومي فكه با استفاده از لشگرهای16زرهی قزوین،81 زرهی کرمانشاه ولشگر92زرهی اهواز تهيه شود. دراجراي اين دستورسه طرح مستقل براي سه منطقه عملياتي بشرح زيرتهيه شد:

۱. طرح عملياتي والفجر ۸ براي عبوراز اروندرود وحمله درشبه جزيره فاو كه بوسيله يگانهاي رزمي سپاه و با پشتيباني نيروي هوايي ويگانهايي از نيروي زميني ارتش انجام ميشد.(تلاش اصلي)

۲. طرح عملياتي بدر- ۳ براي اجراي عملياتي آفندي درشمال غربي خرمشهر (شلمچه) بعنوان تلاش پشتيباني براي تسهيل عمليات تلاش اصلي درعبوراز اروندرود كه بوسيله يگانهاي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي اجرا شد .(تلاش پشتيباني).

۳. طرح عملياتي خندق بعنوان طرح پوشش وفريب براي منطقه عملياتي فكه

برمبناي طرحهاي سه گانه قرارگاه جنوب درتاريخ ۲۲ ديماه دستورشماره ۲٥ و درتاريخ ٤ بهمن ماه دستورشماره ۲٦ را صادركرد و دستورداده شد تيپ ٥٥ هوابردولشكر ۸۱ زرهي كه درمنطقه عملياتي فكه،عين خوش، مستقربودند به منطقه خرمشهرتغييرمكان نمايند ولي بعلت تشديد فعاليت دشمن درمنطقه شرق عماره چنين احساس شد كه دشمن آماده براي يك عمليات آفندي جدي درمنطقه فكه ميشود بدين جهت دستورداده شد يك تيپ ازلشكر ۸۱ زرهي درمنطقه فكه باقيبماند و احتياط قرارگاه جنوب درمنطقه فكه باشد و بقيه به منطقه عملياتي شلمچه تغييرمكان نمايند.دررابطه با طرح پوشش وفريب تاكتيكي نزاجا وتاثيرموفقيت آميزآن در راهكارهاي انتخابي دشمن در همان مدرك آمده است. درحاليكه نيروهاي ايران براي اجراي يك عمليات آفندي در اروندرود آماده ميشدند احتمالاًعوامل اطلاعاتي دشمن به حمله قريب الوقوع نيروهاي ايران درمنطقه عمومي شرق بصره پي برده بودند ولي محل تلاش اصلي نيروهاي ايران را كشف نكرده بودند وبا توجه بغيرقابل عبوربنظر رسيدن اروندرود (بعلت ميزان شديد جزرومد آب آنكه تحت تاثير جزر ومد آب خليج فارس قرارميگيرد) نيروهاي عراقي عبورنيروهاي ايران از اروندرود را غيرمحتمل دانسته وهرگونه فعاليت متمركزنيروهاي ايران درجزيره آبادان وكرانه شرقي اروندرود را يك عمليات فريبنده به منظورپوشش عمليات عبورازهورالهويزه درادامه عمليات خيبر و بدرتلقي كرده بودند.

 

talaiye-ir.jpg

 

اظهارنظرمقامات مختلف نظامي امنيتي عراق درقبل وحتي چند روزبعد ازعمليات والفجر ۸ به خوبي نمايانگرموفقيت طرح پوشش وفريب تاكتيكي و رعايت اصل غافلگيري ازطرف رزمندگان اسلام ميباشد به طوريكه دشمن عبوراز اروند رود را به عنوان تلاش پشتيباني قلمداد ميكرد وتلاش اصلي را درمنطقه شلمچه ،هورالهويزه درشمال غربي فاو(همان جاييكه نيروهاي نزاجا حضورداشتند) تشخيص داده بودند دراين رابطه دركتاب عمليات والفجر ۸ (فاو) ازانتشارات دانشكده فرماندهي وستاد آمده است:

سرلشكرماهرعبدالرشيد فرمانده سپاه ۳ عراق، تك گسترده ايران را در روزهاي آينده ازسمت هورالهويزه ميداند و يا راديو اسرائيل درهمين تاريخ ازقول منابع اطلاعاتي ماهواره اي ميگويد:

كه حكومت اسلامي ايران نيروهاي عظيمي را درسوسنگرد وسايرشهرها وآباديهاي نزديك به باتلاقهاي هورمتمركز ساخته وقصد هجوم دارد.

دشمن براساس همين تفكر(خوشبختانه غلط) اقدام به طرحريزي وشكل دادن نيروهاي درخط خود بويژه به تقويت منطقه هورالهويزه پرداخت وبرابرمدرك پيش گفته شده:

استعداد قابل توجهي ازنيروهاي ارتش عراق جذب اين منطقه شده و درتوان رزمي او درسايرمناطق اثرميگذارد

درپيگيري اينكه چه استعدادي ازنيروهاي عراقي درمقابله با نيروهاي نزاجا آرايش گرفته اند دركتاب خرمشهرتا فاو آمده است:

 - پوشانيدن منطقه هورالهويزه با ٥ الي ٦ لشكر درخط و يك لشكر دراحتياط.

-  انتقال لشكر ۱۰ زرهي به نزديكي پل غزنه .

-  مستقرساختن دولشكر زرهي درالعماره وبصره تا درصورت لزوم از دومحورشمالي وجنوبي وارد منطقه نبرد شوند.
لازم به ذكر است افزون براين اقدامات ، دشمن اقدامات مهندسي گسترده اي نيزانجام داد تا ازحمله گسترده ايران براساس ذهنيت خود جلوگيري نمايد.(64)

 

ادامه دارد .....

6

Share this post


Link to post
Share on other sites

پس ازانجام موفقيت آميزعمليات والفجر ۸ وبازجويي ازاسراي زياد اين عمليات ( ۷۰۰ الي ۲۰۰۰ نفر گفته شده است) تاييد گرديد كه ارتش عراق كاملاً فريب خورده و استعداد قابل توجهي ازنيروهاي زرهي  پياده و توپخانه خود را تا شروع عمليات فاو درمنطقه هورالهويزه و شلمچه نگهداشته وحتي تعدادي را نيزازمنطقه فاو (منطقه مسئوليت سپاه ۷) برداشت نموده و جهت تقويت به جبهه شرق دجله اعزام كرده است.

به عنوان آخرين گفتار:

با نگاهي كوتاه به بند ماموريت دستورعملياتي قرارگاه خاتم الانبياء (ص)، تدبيرعملياتي فرماندهي نزاجا، دستورات شفاهي فرماندهي نزاجا به قرارگاه جنوب براي پيش بيني طرح پوشش وفريب، دستورات جزبه جز شماره هاي ۲٥ و ۲٦ قرارگاه جنوب و جابجاييهايي كه نزاجا ازآغازعمليات والفجر ۸ انجام داده است و … ،اين واقعيت رخ مينماياند كه :

نزاجا نقش ارزنده اي درفريب دشمن داشته است وعمليات پوشش وفريب يگانهاي نزاجا آنچنان به واقعيت نزديك بود كه دشمن منطقه فاو را بعنوان محوراصلي عمليات درك ننموده بطوريكه بيشترين توان خود را متوجه مناطق ديگري غيرازمنطقه تك اصلي والفجر ۸ مينمايد، وهمين اشتباه دشمن به رزمندگان سپاه پاسداران به عنوان تك اصلي فرصت ميدهد با خيال آسوده تر شبانگاه از رودخانه خروشان اروندرود عبورنموده و شهربندري فاو را تصرف نمايند و برخلاف معمول در روزهاي اول و دوم عمليات پاتكهاي دشمن بعلت عدم پيش بيني درنگهداري احتياط كافي آنچنانكه بايد موثر واقع نميشود و رزمندگان توانمند درهمين فاصله، مواضع خود را درغرب فاو و درياچه نمك گسترش وتحكيم ميبخشند.

صحت اين نتيجه گيري به خوبي درمدارك واسناد منتشرشده واظهار نظرعوامل دشمن ومصاحبه با رزمندگان درگيرعمليات بخوبي آمده است كه پاره اي ازآنها بشرح زيرنقل ميگردد:

الف) درتحليلي كه بوسيله استادان دانشكده فرماندهي و ستاد درباره عمليات والفجر ۸ (فاو) كرده اند در بند غافلگيري آمده است :

با توجه به مطالب فوق ونتايج شناسائيهاي به عمل آمده قبل ازشروع عمليات ونيزاطلاعات بدست آمده ازعكس هوايي مورخه 64/10/27 ازمنطقه غرب اروند نتيجه گيري ميشود كه دشمن درغرب اروند بطور ۱۰۰ % غافلگيرگرديد و با توجه به مقدورات شنود ،عكسهاي ماهواره اي ،همكاري كامل سازمان منافقين، وجود ستون پنجم ، مبادله اطلاعات ازطريق ديپلماتيك ،عوامل نفوذي بايد موفقيت دراصل غافلگيري را مرهون دوعامل زير بدانيم :

1-  رعايت حفاظت اطلاعات ومدارك و اسناد توسط برادران رزمنده سپاه پاسداران درحد ممتاز.

2-  اجراي عمليات فريب مانند تمركزات وادامه فعاليتهائي كه درمنطقه شرق عماره و شرق بصره توسط نزاجا وسپاه پاسداران

 

ب) يكي ازمسئولين اداره توجيه سياسي عراق درتاريخ ۱٤ بهمن ماه ۱۳٦٤ يعني فقط شش روزقبل ازشروع عمليات اظهارميدارد:

حمله ايرانيها به منظورقطع جاده بغداد بصره وايجاد شكاف بين سپاههاي ٤ و ٦ يعني اهدافي كه قبلاً بدان دست نيافته اند درمنطقه هورالهويزه صورت خواهد گرفت 

 

ج) يكي ازمسئولين اطلاعات ستاد كل ارتش عراق چند روزقبل ازشروع عمليات دربازديد خود ازجبهه فاو درجمع فرماندهان عراق اظهارميدارد :

درمنطقه غرب اروند رود تهديدي ازسوي ايران وجود نداشته لذا ممكن است تعدادي يگان ديگرعلاوه برآنچه تا كنون ازاين منطقه برداشت شده ، به منطقه سپاه ٦ درشرق دجله اعزام گردد

 

د) اما شيرينترين و درعين حال موثقترين نقل قول ازعاليترين مقام اطلاعات نظامي عراق (وفيق السامرائي، مديراطلاعات نظامي) است كه به تبعيت از وظيفه اش به طوراصولي بايستي مسائل اطلاعاتي جنگ را لحظه به لحظه پيگيري نمايد تا حداقل ازغافلگيرشدن جلوگيري كند ولي با جسارت تمام زبان به اعتراف ميگشايد وميگويد :

ضربه سقوط فاو براي رهبران عراق و سرويس اطلاعات غافلگيرانه بود، اولين عملياتي كه ايرانيها اصل غافلگيري را بصورت كامل در آن به اجرا گذاشته بودند، سقوط فاو بود

همچنين در جاي ديگر از همين كتاب آمده است :
اصل غافلگيري به ايرانيها كمك كرد تا فاو را كه يك شهركوچك ومتروكه بود به اشغال خود درآورند(البته متروكه بودن و كوچك بودن شهر فاو را دشمن بعنوان جنگ رواني و تبليغاتي مطرح نمود)

(68)

6

Share this post


Link to post
Share on other sites

شركت به عنوان تك پشتيباني

 

تدبير كلي عمليات در رده قرارگاه خاتم الانبياء (ص)، آن بود كه دوقرارگاه اجرايي سپاه وارتش به نامهاي خاتم-۱ و خاتم-۲ هدايت عمليات را باعنوان تلاش اصلي و تلاش پشتيباني به صورت مستقل عهده دارشوند.دركتاب تاريخ جنگ تحميلي ايران وعراق دراينباره نوشته شده است :

- … قرارگاه خاتم-۲ متشكل ازلشكرهاي ۲۱و ۹۲ زرهي و تيپ ٥٥ هوابرد، ۷۷ پياده و لشكرهاي ۸۱ زرهی و ۲۷ گروهان بسيج درمنطقه شلمچه وكوشك (شرق بصره) حمله ميكرد و نيروهاي دشمن را درشرق بصره درگيرمينمود وعمليات تلاش اصلي را درشبه جزيره فاو تسهيل ميكرد.

نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران درپي دريافت تدبيركلي قرارگاه خاتم ۲ با تشكيل يك قرارگاه تاكتيكي به نام قرارگاه عملياتي كربلا هدايت عمليات يگانهاي خود را درمنطقه شلمچه وشرق بصره بعهده ميگيرد.به هرحال تك تلاش پشتيباني (مستقل از تك تلاش اصلي) با رمزيا فاطمه الزهرا ، يا فاطمه الزهرا ، يا فاطمه الزهرا، ادركني همزمان با تك تلاش اصلي آغازمیگردد.

 

بسمه تعالي
از:قرارگاه عمليات جنوب (كربلا)
به:قرارگاه خاتم-۲ گيرنده كتبي

آگهي به: نزاجا معاونت عمليات و اطلاعات مد عمليات

تك درساعت ۲۲:۰۰ مورخه 64/11/20 با رمز يا فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا ادركني آغازگرديد.

لشكر ۲۱ درساعت ۲۲:۱۷ درنهرخين رخنه نموده و مشغول پل زدن و عبوراز نهر مزبورمیباشند

گردان ۱٦۳ وارد جزيره بوارين گرديد و مشغول پاكسازي ميباشند.

ل ۷۷ درتمام محورها درگير شده وبه پاسگاه كوت سواري را به تصرف در آورد.

اين لشكرهمچنان به پيشروي خود ادامه ميدهد ل ۸۱ و ۹۲ درگيرهستند.
ادامه وضعيت متعاقبا گزارش خواد شد.

ف.ق.ع جنوب: سرهنگ ستاد سليمانجاه

 

سرتيپ ۲ داود سنجري پور (استاد دانشكده فرماندهي و ستاد) كه درعمليات والفجر ۸ رئيس ركن دوم لشكر ۲۱ حمزه بوده، درباره شركت لشكر۲۱ حمزه درعمليات ميگويد:

همزمان با تك اصلي عمليات والفجر ۸ ، تك پشتيباني درشلمچه براي آزاد سازي جزيره بوارين و جزيره ام الرصاص در شرف اجرا بود. دراين عمليات لشكر ۲۱ حمزه درمركز ولشكر ۷۷ درسمت راست وعناصري از سپاه پاسداران درسمت چپ براي حمله به جزيره بوارين قرارداشتند ،عمليات درابتدا موفقيت آميزبود وحتي مهندسي قرارگاه خاتم اقدام به زدن پل روي رودخانه اروند براي عبورلشكركرد واين پل بوسيله آقاي فروزنده مورد بازديد قرارگرفت وايشان وهمراهان ازاين پل عبوركردند و وارد جزيره بوارين شدند، اما عمليات به دليل وجود موانع زياد كه عبورازآن براي لشكرهاي سنگين همچون لشكرما ساده نبود متوقف شد ويگانهاي تك وربه مواضع خود برگشتند.

ايشان درباره نتيجه عمليات درشلمچه ميگويند:

حسن اين عمليات آن بودكه يگانهاي توپخانه جاده هاي منطقه ازجمله جاده بصره به فاو را زيرآتش داشتند وارتش عراق به اين نتيجه رسيد كه اين عمليات تلاش اصلي ميباشد و به تقويت خود درمقابل شلمچه پرداخت و حتي نيروهايي را ازجنوب (سپاه ششم) به اين منطقه گسيل داد واين سبب شد كه نيروهاي عمل كننده درعمليات فاو درگيري كمتري داشته باشند وعبورازاروند تسهيل شود.اضافه براين توپخانه هايي كه درپشتيباني ازلشكرهاي ۲۱ و ۷۷ بكارگرفته شده بودند، طوري عمل ميكردند كه جابجايي نيروها را براي عراق مشكل كرده بودند وتقويت نيرو درمنطقه فاو براي عراق به سختي انجام ميشد.

مكاتبات بعدي قرارگاه كربلا كه پاره اي ازاسناد آن آورده شده است خود گوياي شرح رويدادها و بازگو كننده تلاش يگانهاي درگيرعمليات ميباشند و نيازبه هيچگونه تفسيروتحليلي ندارند.سرانجام ، قرارگاه عملياتي جنوب به دليل عدم توفيق دربثمر رساندن تك لشكرهاي ۲۱ و ۷۷ درتصرف جزيره بوارين و ادامه تك شرق بصره ، برابردستور جز به جزء شماره ٥ با قبول مأموريت پدافندي ضمن ساماندهي دوباره خطوط پدافندي موفق به برداشت لشكر ۳۰ گرگان شده و با تقويت اين لشكر آنرا به طورمستقيم زيرامرقرارگاه خاتم-۱ براي كمك به تلاش اصلي درمنطقه فاوميگذارد.

گرچه مدارك ارائه شده به اندازه كافي خود گوياي شركت يگانهاي عمده نزاجا درعمليات والفجر ۸ بطورمستقيم ميباشند، مدرك كه به پيوست گزارشات نوبه اي روزهاي 22و23 بهمن 1364 تهيه و به مبادي مربوطه ارسال گرديده است بطورمشخصتر رويدادها و اقدامات عملياتي لشكرهاي ۷۷ پياده ۲۱ پياده مكانيزه ۹۲ و ۸۱ زرهي را كه همزمان با تك اصلي انجام گرفته است نشان ميدهد.لازم به ذكراست يگانهاي شركت كننده دراين عمليات ٥۷ نفرشهيد ۳۷۹ نفرمجروح و ۷۷ نفراسيرتقديم انقلاب كردند كه جا دارد ازمقام و منزلت آنان پاسداري گردد.(85)

 

توضیحات:

 تك :

يك عمل قطعي آفندي است كه درآن آتش ومانور توأماً سهولت حركت را در يك سمت قطعي به منظور تصرف هدف معيني فراهم مي آورد، تلاش اصلي، تلاش پشتيباني، مانور احاطه اي تك تثبيت كننده، تك جزبه جزء، تك شبانه، تك فريبنده وتك هماهنگ شده از انواع تك هستند.

تك اصلي :

تكي است كه درآن فرمانده حداكثرتوان رزمي خود را به منظورتحميل برتري به دشمن وتامين نتيجه قطعي در زمان ومكان مناسب متمركزمينمايد، مشخصات تك اصلي عبارتنداز:

الف) استفاده ازعناصرمانوري بيشتر

ب)استفاده ازبهترين معبر وصولي ،

پ) قراردادن احتياط به دنبال آن ،

ت) هدايت تك به نقاط ضعيف دشمن .

ث) تقدم استفاده ازعناصر پشتيباني آتش وسايرعناصر پشتيباني رزمي

تك پشتيباني :

به منظور پشتيباني ازتك اصلي و با حداقل نيروي لازم اجراميگردد، تك پشتيباني ممكن است دريك يا چندين نقطه اجرا شود ومنظور ازآن، فريب دادن دشمن ازمحل و سمت تك اصلي،وادار كردن دشمن به استفاده ازاحتياط خود وتثبيت دشمن درمواضع وتصرف زميني كه مانورتك اصلي را تسهيل نمايد، ميباشد.

بايد توجه داشت تك پشتيباني و تك فريبنده هردوبه منظورمنحرف كردن توجه دشمن ازمنطقه تك اصلي انجام ميگيرد ولي تك فريبنده هيچگاه به منظورتصرف هدف نهايي ادامه نخواهد يافت .

4

Share this post


Link to post
Share on other sites

بسمه تعالي

پيوست به گزارش نوبه اي عملياتي شماره ۳۲۸ و۳۲۹ مورخ 64/11/22 الي 64/11/23 نتيجه عمليات انجام شده درمنطقه جنوب (والفجر-۸) تا صبح مورخ 64/11/23 :

۱- قرارگاه تاكتيكي قرارگاه عملياتي جنوب ازساعت ۱۰:۰۰ روز 64/11/20 درمختصات ۹٦ - ۳۲ نقشه خرمشهر داير گرديد.

 

۲- تك رزمندگان اسلام درساعت ۲۲:۰۰ روز 64/11/20 با رمزيا فاطمه الزهرا - يا فاطمه الزهرا - يا فاطمه الزهرا ادركني آغازگرديد ونيروهاي خودي درساعت 22:17 مورخه 64/11/20 با دشمن بعثي درگيرشدند.

 

۳- آخرين وضعيت يگانهاي عمل كننده تا ساعت ۰۲:٥۰ مورخ 64/11/21 :

الف) درساعت ۲۲:۱۷ لشكر ۲۱ در"نهرخين" رخنه نموده و مشغول پل زدن و عبورازنهرمزبور ميباشد گردان 133 وارد جزيره شده ومشغول پاك سازي است. [احتمالاً گردان ۱۳۳ است]

ب) لشكر ۷۷ درتمام محورها درگير وپاسگاه كوت سواري را درساعت ۲۲:۳٥ مورخ 64/11/20 به تصرف خود درآورده است اين لشكربه پيشروي خود ادامه ميدهد.

پ) لشكرهاي ۸۱ و ۹۲ درگيرهستند (پيشروي حاصل نشده است).

 

٤- آخرين وضعيت يگانهاي عمل كننده تا ساعت ۰٤:۱٥ مورخ 64/11/21:

الف) ل- ۲۱:

گردان ۱٦۹ ضمن برپايي سه پل كوثري روي نهرخين وارد جزيره شده ولي بعلت مقاومت شديد دشمن پيشروي بسمت غرب و به كندي صورت ميگيرد.گردان ۱۳۱ وگروهان شهادت كه ازمعابرديگرعمل ميکردند موفق شدند عناصر تامين دشمن درشرق نهرخين را منهدم نمايند.

ب) ل- ۷۷:

درامتداد دژعراق پيشروي نموده وسعي درتوسعه وضعيت دارد ليكن بعلت مقاومت شديد دشمن پيشروي به كندي انجام ميگردد.

پ)  ل- ۹۲ و ل- ۸۱ زرهي:

زيرآتش شديد دشمن بوده ويگانها به مواضع دشمن برخوردوسعي در رخنه وخنثي نمودن آنها را دارند.

 

٥- آخرين وضعيت يگانهاي عمل كننده تا ساعت 06:00 مورخ 64/11/21:

الف) ل- ۲۱:

پيشروي گردانهاي ۱٦۹ و ۱٤۱ به علت آتش شديد دشمن متوقف وتلاش گردان ۱۳۱ وگروهان شهادت جهت نفوذ درنهرخين بي نتيجه بوده است.

ب) ل- ۷۷:

پيشروي درامتداد دژ متوقف و درسايرمعابر نيزمقاومت زياد است.

پ ) ل- ۹۲ و ل- ۸۱ زرهي :

كماكان پيشروي حاصل نشده است .

 

٦- آخرين وضعيت يگانهاي عمل كننده تا ساعت 08:15 مورخ 64/11/21:

الف)  ل- ۲۱:

درقسمت متصرفي جزيره بوارين مشغول تحكيم مواضع است تلاش براي عبور وسائل سنگين درزيرآتش شديد ادامه دارد

ب)  ل- ۷۷:

سنگرهاي كمين دشمن برروي محورشماره ٤ تصرف شده همچنان حفظ مينمايد.

پ) ل- ۹۲ و ۸۱ زرهي:

همچنان زيرآتش شديد بوده وقادربه پيشروي نميگردند.

 

۷- آخرين وضعيت يگانهاي عمل كننده تا ساعت 22:20 مورخ 64/11/21:

الف)  ل- ۲۱:

همچنان حدود ۱۰۰۰ مترازمنتهي اليه گوشه شرق جزيره بوارين را درتصرف دارد وپل خاكي توسط مهندسي لشكروجهاد تهران با استفاده ازلوله تا ساعت ۱٥:۰۰ مورخ 64/11/21 بر روي خين نصب نموده و سه دستگاه وسائل سنگين مهندسي جهت تحكيم مواضع به داخل جزيره عبورداده شد.

ب) ل- ۷۷:

ضمن حفظ مواضع كمين دشمن درمحور شماره ٤ ( دژعراق ) بقيه يگانها به مواضع خود برگشته وبعنوان احتياط قرارگاه آماده بكاررفتن درسايرمناطق است.

پ) ل- ۹۲ و ۸۱ زرهي:

پيشروي حاصل نگرديده است : ل- ۹۲ يگانهاي ل- ۸۱ را ازخط تعويض نموده و ل- ۸۱ بعنوان احتياط دراختيارقرارگاه كربلا قرارگرفت.

 

۸- برابرگزارش ق.ع كربلا درساعت ۱۷:۳۰ مورخ 64/11/21 تعداد سه دستگاه تانك ل- ۲۱ وارد جزيره بوارين گرديده است.

 

۹- درادامه عمليات والفجر-۸ با رمز يا فاطمه الزهرا - يا فاطمه الزهرا - يا فاطمه الزهرا ادركني درساعت ۲۳:۰۰ مورخ 64/11/21 آغازگريده است و يگانهاي تك ور درساعت ۰۱:۰۷ مورخ 64/11/22 با دشمن درگيرگرديده كه نتايج حاصله متعاقباً بعرض خواهد رسيد.

 

۱۰- برابراعلام ق.ع كربلا براثرفشار شديد دشمن پيشروي ل-۲۱ متوقف و درحال حاضركه ساعت 09:00 مورخ 64/11/22 ميباشد تغييري درمواضع اشغال شده نسبت به روز قبل حاصل نشده.

 

۱۱- برابراعلام ق.ع كربلا آخرين وضعيت يگانهاي عمل كننده به شرح زيراست:

ل- ۲۱ :

الف : ازساعت ۰۹:۰۰ الي ۱٥:۳۰ درمواضع متصرفي جزيره بوارين پدافند نموده است.

ب : درساعت ۱٥:٤۰ دشمن با اجراي حجم آتش شديد همزمان مبادرت به پاتك درجزيره نموده.

پ : به علت فشارشديد دشمن ضمن تحمل تلفات زياد درساعت ۱۹:۰۰ مورخ 64/11/22 مبادرت به عقب نشيني نموده اند.

ل ۸۱ ، ۷۷ و ۹۲:

همچنان ازمنطقه محوله پدافند نموده ضمناً عناصري از ل-۹۲ درحال تعويض ل-۸۱ درمنطقه كوشك ميباشد.

 

۱۲- برابراعلام ق.ع كربلا :

الف) يگانهاي ل-۷۷ تك خود را ازساعت ۰۱:۲۰ مورخ 64/11/23 درمحور دژعراق آغازنمودند.

ب) يگانهاي تك ور درساعت 02:20 مورخ 64/11/23 با دشمن درگير وآتش تهيه پيش بيني شده بمنظورپشتيباني نزديك نيروي تك ور اجرا گرديده است.

 

۱۳- برابر اعلام ق.ع كربلا :

لشكر ۷۷ كه با آتش پشتيباني تك خود را آغازنموده به علت مقاومت شديد دشمن قادربه پيشروي نگرديد و با آغاز روشنائي روز و افزايش آسيب پذيري درساعت 05:30 مورخ 64/11/23 به مواضع اوليه مراجعت نمودند.

 

ازجمع بندي مطالب گفته شده ومشاهده اسناد ومدارك ارائه شده چنين استنباط ميگردد، نزاجا درعمليات والفجر-8 نقش اساسي و ارزنده خود را به عنوان تلاش پشتيباني به انجام رسانده است.گرچه ممكن است به علت عدم موفقيت درتصرف هدفهاي مربوطه به تك پشتيباني
اين توهم بوجود آيد كه نزاجا دراين عمليات تاثيرگذارنبوده است ، اما با توجه به ماموريت وماهيت تلاش پشتيباني درطرحريزيها ميتوان با قاطعيت اعلام كرد كه يگانهاي نزاجا با درگيركردن بسياري ازيگانهاي مجاورمنطقه تلاش اصلي، عمليات تك اصلي را تسهيل نموده و ازامكان تقويت يگانهاي دشمن درمنطقه تك اصلي ممانعت جدي بعمل آورده است واين به تنهايي موفقيت تلاش پشتيباني را توجيه مينمايد.دراين رابطه درپاورقي صفحه 16 كتاب فاو تا شلمچه چنين آمده است :
همزمان با عمليات والفجر 8 ، ارتش وسپاه با دوفرماندهي مستقل ، درشمال اين منطقه عملياتي، درشلمچه و ام الرصاص، اقدام به عمليات كردند

ازاين نوشته چنين استنباط ميگردد كه عمليات والفجر-8 يك عمليات وعمليات درمنطقه شلمچه و ام الرصاص عمليات ديگري است درحاليكه دربند مأموريت دستورعملياتي قرارگاه خاتم الانبياء (ص) :

- ماموريت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درمنطقه فاو و ام الرصاص (تلاش اصلي قرارگاه خاتم الانبياء (ص)) ؛

-  ماموريت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران درمنطقه عملياتي كوشك وشلمچه (تلاش پشتيباني قرارگاه خاتم الانبياء (ص)) ؛

ذكرگرديده است و اين دو نوشته ازنظر مفهوم كاملاً متفاوت ميباشند، اين تفاوت ازآنجا ناشي شده است كه دراين عمليات از روش ابداعي هدايت يك عمليات با دوفرماندهي مستقل استفاده گرديده است كه درعمل جوابگوي نيازطرحريزي درجنگ را فراهم نميكند و بهمين دليل ارزشيابي اين روش بايستي مورد توجه مسئولان ومراكزآموزشي عالي نظامي قرارگيرد.(90)

5

Share this post


Link to post
Share on other sites

تقويت تك اصلي(سپاه پاسداران)

الف) اعزام يگانهاي مانوري:

 

valfadjr-9.jpg

 

۱) اعزام لشكر ۳۰ تقويت شده:

نزاجا با احساس مسئوليت وتوجه كامل به اهميت منطقه فاو، پس ازبه بن بست رسيدن تك پشتيباني و تثبيت خطوط پدافندي درمنطقه شلمچه با اعزام لشكر 30 تقويت شده به منطقه فاو اقدام به تقويت تك اصلي نمود.ستوانيكم رمضانعلي حكيمي جمعي گردان 188 پياده تيپ 2 لشكر 30 جزئيات شركت گردان 188 پياده درعمليات والفجر 8 را چنين بيان ميكند:

- من دراين مأموريت گروهبان دسته خمپاره انداز 120 م.م بودم كه درمنطقه شلمچه به اجراي آتش مشغول بوديم كه ناگهان دستورآتش بس وسپس جمع كردن دسته خمپاره انداز ازطريق گردان داده شد. ما ابتدا فكركرديم شايد مشكلي براي يگانهاي درخط پيش آمده باشد. اما بزودي همه چيز روشن شد، بايستي تيپ 2 به منطقه آبادان براي شركت درعمليات والفجر 8 كه بوسيله سپاه پاسداران اجرا ميشد حركت كند. وقتي دسته ما به قرارگاه گردان رسيد، ملاحظه كرديم گروهانهاي گردان قبل ازما آماده حركت هستند ومنتظرما هستند. گردان يكپارچه درساعت 12 شب ازطريق خرمشهر، آبادان، چوئيبده خود را به اروندكنار رساند وبدون معطلي با استفاده ازقايقهاي بزرگي به نام دوبه از رودخانه گذشت و درمنطقه فاو پياده شديم. با روشن شدن هوا،هواپيماهاي دشمن سررسيد و بدون اينكه اقدامي بكنند به طرف ايران پرواز كردند.پس ازاندكي توقف بارديگردستورحركت به طرف شهر فاو داده شد وپس ازپشت سرگذاشتن موانع زيادي مانند سيم خاردار،موانع خورشيدي، خاكريز به شهرفاو رسيديم.موقعيكه به شهر فاو رسيديم چند نقطه ازشهر درحال سوختن بود وهنوز راديو اعلام نكرده بود كه فاو آزاد شده است، در فاو بوديم كه از راديو شنيديم كه فاو آزاد شده است.عمليات توسط : سپاهيان، بسيجيان با پشتيباني توپخانه، هوانيروزونيروي هوايي انجام گرفت. ما بدنبال همه وارد فاو شديم.وقتي درفاو بوديم مورد حمله هوايي دشمن قرارگرفتيم و زمينگير شديم. شايد تعداد هواپيماها ۲۰ فروند بودند. پس ازحمله هوايي ما به سرعت شهر را ترك كرديم و به يك سه راهي رسيديم كه روي تابلوها نوشته شده بود فاو، بصره و فاو، ام القصر، ما ازجاده فاو، ام القصربه جلو رفتيم تا به يك خاكريز رسيديم ومستقر شديم و ديدبانهاي خود را به بالاي دكل بلندي كه ارتفاع آن ۲٥ متربود فرستاديم وبه درخواست ديدبان تيراندازي شروع شد وماموريت ادامه يافت.روزهاي بعد ما با استفاده ازامكانات محلي مواضع خود را مستحكم كرديم تا درمقابل آتش توپخانه وحمله هوايي دشمن تامين باشيم .من ٤٥ روز ماندم وبعد به مرخصي رفتم وقتي برگشتم گردان جابجا شده بود و به ايستگاه حسينيه آمده بود. بطوركلي ماموريت تيپ ۲ لشكر ۳۰ سه ماه ادامه داشت تا اينكه دوباره به منطقه غرب برگشتيم.

 

 

4311619082184182138253201186341437292113

 

۲)  اعزام تيپ ۳ لشكر ۲۱ حمزه:

نزاجا براي باردوم در حاليكه هنوزدرگيري تك اصلي درمنطقه فاو ادامه داشت و دشمن هنوزازدست دادن شهر ومنطقه فاو را باورنكرده بود و با اعزام يگانهاي تازه نفس سعي دربازپسگيري منطقه ازدست رفته داشت با اعزام يك تيپ ازلشكر 21 حمزه خطوط پدافندي منطقه فاو را تقويت ميكند.سرتيپ 2 داود سنجري پور، رئيس ركن دوم وقت لشكر دراينباره ميگويد:

- پس ازتثبيت خط پدافندي درشلمچه يك تيپ ازلشكر 21 حمزه براي كمك به نگهداري خطوط تصرفي در فاو وارد فاو شد كه من بعنوان رئيس ركن دوم به همراه عناصري ازستاد لشكر براي بازديد ازاين تيپ به فاو رفتم و دچار حادثه اي هم شدم كه بحمد الله برطرف شد.و درجواب اين سؤال ، غيرازتيپ 3 لشكر 21 حمزه چه يگان ديگري اعزام شده بود؟ گفت:

- تيپ 30 گرگان (در آن موقع لشكر شده بود) نيز در فاو بود كه درنگهداري خطوط پدافندي كمك ميكرد.

 

از: قرارگاه خاتم ۲

به: قرارگاه كربلا (ركن ۳)

1364/11/24

دراجراي اوامرقرارگاه خاتم الانبياء(ص) دستورفرمائيد اقدامات مشروحه زير را اجرا وازنتيجه اين قرارگاه را مطلع نمائيد.

۱-  ل.ع ۳۰ را دركنترل عملياتي خاتم قراردهيد.

۲- با اعزام يك تيم رابط به قرارگاه خاتم هم آهنگيهاي لازم را برابرامكانات مشروحه زيربعمل آوريد .

الف)  تخصيص وسايل عبور

ب) واگذاري آماد طبقه ٤ به لشكر فوق (وسايل تهيه سنگر)

پ) واگذاري وسايل سنگين مهندسي جهت تهيه سنگر

ت)  زيرامرگذاردن دوگروهان ازنيروهاي بسيج مردمي

ث)  تامين پدافندهوائي يگان اعزامي

۳- كليه يگانهاي توپخانه ايكه مازاد برنيازعملياتي پدافند منطقه ميباشد دركنترل عملياتي قرارگاه خاتم قراردهيد ( با مهمات مربوطه)

٤-  يك گردان توپخانه ۱۰٥ م.م رها شده به شرح فوق را بعنوان كمك مستقيم ل.ع ۳۰ دركنترل عملياتي لشكر مزبور قراردهيد.

٥-  با اجراي آتش با خط مسيرمنحني (خمپاره انداز) درصورت امكان مستقيم (تانك) روي جزيره ام الرصاص كليه فعاليتهاي دشمن را درجزيره محدود كنيد.

٦-  با استقرار يگانهائي ازلشكر ۲۱ درخط پدافندي نسبت به تعويض ل ۷۷ و اعزام آن جهت بازسازي به منطقه هور (كياندشت) اقدام نمائيد.

۷-  آماده باشيد ل.ع ۳۰ را با يك تيپ به استعداد ۲ گردان از ل ۲۱ بنا به دستورتقويت نمائيد.

۸-  كليه نيروهاي بسيج مردمي بغيرازنيروهاي مامور به ل ۳۰ را با يك برنامه منظم به قرارگاه خاتم اعزام نمائيد.

۹-  يك گروهان تانك دركنترل عملياتي ل.ع ۳۰ قرارداده شود (ترجيحاً ازگردان ۲۱٦ تانك)

۱۰-  زمان اعزام ل.ع ۳۰ با يگانهاي دركنترل را به منطقه ق.خاتم پس ازانجام هماهنگيهاي توسط تيم رابط درنظرگرفته شود.(97)

ف نزاجا سرهنگ توپخانه علي صياد شيرازي

11

Share this post


Link to post
Share on other sites

ب)  اعزام رسدهاي ضد تانك:

تجربه ميدان رزم بويژه درعملياتهاي موفق نشان ميدهد كه ارتش عراق درشرايط بحراني درپاتكهاي خود ازيگانهاي زرهي بطورگسترده و تا حد توان استفاده مينمود،با توجه به اينكه درعمليات والفجر ۸ درمنطقه فاو يگانهاي مانوري سپاه پاسداران فاقد يگان زرهي بودند كه بتوان درمقابله با پاتكهاي سنگين يگانهاي زرهي عراق موثرباشند، لذا استفاده ازجنگ افزارهاي ضد تانك سبك كه بوسيله نفرحمل ميشوند خودبه خود راه حل مناسبي بود كه فرا روي فرماندهان قرارداشت والبته نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران با اشراف به اين واقعيت واحساس مسئوليت اقدام به جمع آوري سلاحهاي ضد تانك كليه يگانها به شرح زيرنمود وآنها را با خدمه مناسب وكافي به منطقه والفجر ۸ اعزام نمود.

۱) تعداد ٤۰ قبضه موشك انداز تاو با خودرو و خدمه (يگانهاي زيرامر قرارگاه شمال غرب ۱٥ قبضه ، يگانهاي زيرامرقرارگاه غرب ۱٥ قبضه و يگانهاي زيرامرقرارگاه جنوب ۱۰ قبضه)

۲) تعداد ۱٥ دستگاه نفربرحامل موشك انداز تاو (ازقرارگاه جنوب)

۳) تعداد ٦۰ قبضه موشك انداز ضد تانك ماليوتكا با خدمه (اين سلاحها ازيگانهاي مستقردرشمال غرب ۲۰ قبضه وغرب ۱۳ قبضه وجنوب ۲۷ قبضه همراه با يكدستگاه سميلاتورجهت اطمينان ازبهبود كاراعزام گرديده اند)

٤) اهميت سلاحهاي ضد تانك درمقابله با پاتكهاي متعدد دشمن مورد تاييد فرماندهان وناظران خط مقدم جبهه ميباشد چنانچه درتحليلي كه نويسنده كتاب خرمشهرتا فاو زيرعنوان علل موفقيت عمليات والفجر ۸ به عمل آورده
است بكارگيري سلاحهاي ضد زره به عنوان يكي ازدلايل ذكرشده است.

برابرآمارهاي منتشر شده ازسوي سپاه پاسداران درعمليات والفجر ۸ بيش از ٦۰۰ دستگاه تانك و نفربر زرهي منهدم گرديده است كه حاصل تلاش رسدهاي موشك انداز ضد زره بوده است.

 

ج) اعزام يگانهاي مهندسي:

ارتش متجاوزعراق با اطلاع كامل ازجغرافياي منطقه خرمشهر وجزيره آبادان با توجه به آبي - خاكي بودن منطقه و وجود خطوط تداركاتي بسيارمحدود، به منظورقطع خطوط تداركاتي مستقردرجزيره آبادان با آماد راههاي اصلي درپشت جبهه وشرق رودخانه بهمنشير با استفاده ازبرتري هوايي و توپخانه دوربرد اقدام به بمباران پلهاي رودخانه بهمنشيرنمود واين پلها را درچند نوبت تخريب كرد خوشبختانه آمادگي جهاد سازندگي و پيش بيني نزاجا دراعزام تمام يگانهاي پل به منطقه سبب گرديد درتداركات يگانهاي توپخانه مستقردرجزيره آبادان ويگانهاي سپاه پاسداران مستقردرفاو مشكلات جدي بعمل نيايد وهربارپلي تخريب ميگرديد. با نصب پلهاي آماده (پي ام پي ، ام) بلافاصله ارتباط برقرارميشد بطوريكه نزاجا درنصب و روانه كردن پلهاي خود ركورد جديدي ازنظر زمان وتعداد سطوح به كارگرفته شده به دست آورد.

 

آمار تلفات پرسنلي بعضي ازيگانهاي مهندسي شركت كننده درعمليات والفجر ۸

4_da0b7.png

افزون بريگانهاي قيد شده درنامه مورد بحث ، برابرسندي ازمعاونت پرسنلي نزاجا كه درآن آمارتلفات رزمي يگانهاي شركت كننده درعمليات والفجر 8 قيد شده است ، ازشركت گردانهاي 414 و 436 و گروهان پل نام برده شده است ، لازم بذكر است اين جدول ازجدول تركيبي معاونت پرسنلي كه درآن آمارتلفات يگانهاي توپخانه ومهندسي شركت كننده درعمليات والفجر 8 قيد شده است استخراج گرديده است.

جداي ازيگانهايي كه نام برده شدند دريك جمع بندي كه معاونت عمليات اطلاعات نزاجا ازيگانهاي شركت كننده درمنطقه عمليات والفجر 8 بعمل آورده است، دربخش مهندسي قيد گرديده است كه 95 سطح پل پي.ام.پي (معادل سه گروهان پل شناور) با خودروهاي مربوطه و 20 دستگاه طراده جي اس بي اعزام گرديده است.

گرچه مدارك موجود دربايگاني معاونت هاي مختلف نيروي زميني گوياي تمام واقعيت هاي پشتيباني انجام شده نيست و بسياري از مدارك با گذشت زمان غير قابل بهره برداري تشخيص داده شده و سوزانده شده اند، ولي آنچه را كه توانسته ايم جمع آوري كنيم به اندازه كافي نشاندهنده احساس مسئوليت نيروي زميني نسبت به سرنوشت اين عمليات به ظاهرمستقل ميباشد.(109)

9

Share this post


Link to post
Share on other sites

شركت يگانهاي توپخانه پدافندهوايي

حراست ازآسمان ميهن اسلامي وايجاد امنيت هوايي ازمسئوليتهاي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ميباشد، لذا در رابطه با اهميت و نقش بينظيرپدافندهوائي درفصل دوم (نهاجا درفاو) به تفسيرصحبت خواهد شد.

 

1_01792.png

 

در رابطه با فعاليتهاي يگانهاي پدافندهوايي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نكته اساسي قابل ذكراست كه : مسئوليت اصلي اين يگانها پوشش هوايي سطح پايين يگانهاي مختلف نزاجا درهنگام رزم است، بنابراين يگانهاي پدافندهوائي با توجه به اين نياز،ازنظرسلاح وتجهيزات وآموزش پيش بيني وسازماندهي شده اند اما درايام جنگ، تحولات ميداني مسئوليت جديدي را متوجه اين نيروها نمود. درميدان جنگ ما با دشمني مواجه شديم كه هيچگونه پايبندي به كنوانسيونهاي بين المللي وقراردادهاي اجتماعي واخلاقي نداشت و هرگاه خودرا در رويارويي با نيروهاي پرتوان ما درجبهه ناتوان ميديد، حملات هوايي خود را متوجه شهرها ومناطق مسكوني وحياتي كشورميكرد، درنتيجه درمقابله با اين تهديد ايجاد امنيت نسبي براي شهروندان درتقدم يكم فرماندهي نيروهاي مسلح قرارميگرفت و درمجموع نزاجا ملزم گرديد با اعزام بخشي ازيگانهاي پدافندهوائي خود درتقويت سيستم پدافندهوايي كشورشركت نمايد اين مسئوليت جديد ضمن اينكه حجم كار وتلاش پرسنل را طلب ميكرد تاكتيك جديدي را نيز ديكته ميکرد وبرابراين تاكتيك ونگرش به تجربه عملياتهاي انجام شده نزاجا مجبوربود براي ايجاد پوشش هوايي هرعمليات اقدام به جمع آوري سلاحهاي پدافند ازسراسرجبهه بنمايد وآنرا به منطقه مورد نظرگسيل دارد. درعمليات والفجر 8 پيش بيني ميشد كه دشمن بدليل ازدست دادن يك منطقه حساس بويژه شهربندري فاو ازنيروي هوايي بطورگسترده استفاده نمايد لذا نزاجا دركنارپدافند نيروي هوايي وبا هماهنگي كامل به دوطريق درايجاد پوشش هوايي براي يگانهاي عمل كننده درشرق وغرب اروند رود ظاهرگرديد، تاثيرميداني اين اقدام آنچنان بود كه تحليلگران براي اولين باردرتاريخ جنگ تحميلي، عملكرد يكانهاي پدافندهوائي را دركنارعوامل مؤثر درموفقيت عمليات والفجر 8 ذكركرده اند وسقوط بخشي از 70 فروندهواپيماي دشمن را به اين اقدام مرتبط دانسته اند.

 

padafand_cf3cc.jpg

 

همانطوريكه گفته شد يگانهاي پدافندهوايي نزاجا به دوصورت به شرح زيردرايجاد امنيت هوايي منطقه فاو شركت داشتند:

الف) اعزام جنگ افزارهاي ۲۳ م.م پدافندهوايي بهمراه يگانهاي توپخانه صحرايي شركت كننده درعمليات :

برابر روش جاري درايام جنگ، توپخانه هاي لشكر وگروههاي توپخانه بخشي ازتوپهاي گردانهاي ۲۳ م.م را به گردانهاي توپخانه صحرائي مأموركردند درنتيجه گردانهاي توپخانه صحرايي افزون بردسته هاي موشك سهند سازماني، توپهاي ۲۳ م.م پدافندهوايي راهم بهمراه داشتند وچون اين گردانها ازيك سازمان بودند درنتيجه مشكلات كمتري براي توپهاي جدا شده ازيگان مادربوجود مي آمد وهمين امركارايي اين توپها را افزايش ميداد، با توجه به اينكه درعمليات والفجر ۸ گردانهاي توپخانه صحرائي زيادي دريك منطقه محدود استقرارداشتند درنتيجه حجم بالايي ازسلاحهاي پدافندهوائي درمنطقه عملياتي فاو وجزيره آبادان و شلمچه ظاهر شدند كه درمجموع يك پدافند منسجم سطح پايين بوجود آمد واين پدافند درقالب سيستم پدافندهوائي نهاجا قرارگرفت وشگفتي آفريده شد. ازنظرتعداداين جنگ افزارها تقريباً به ازاي هرآتشبار توپخانه صحرائي يك توپ و دربعضي موارد دوتوپ اعزام گرديده است، بررسي بيشتر دراينباره بويژه ازطريق مراجعه مستقيم به پرسنل شركت كننده درعمليات فاو نشان ميدهد كه بخشي ازسلاحهاي ۳۱٤ و ۳۲۲ گروه ، پدافندي گردانهاي ۳۲٥ گروه ۳۳ ۸۲۰ ل ۸۱ زره ، ۳۹۸ ل ۷۷ پ و ۳۹٥ ل ۲۱ حمزه ، ۲۲ دراين عمليات به اجراي مأموريت پرداخته اند.

ب) اعزام جنگ افزارپدافندهوائي بصورت يگاني :

گرچه نزاجا آنچنان استعدادي ازجنگ افزارهاي هوايي دراختيارندارد كه بتواند درطرح پدافند منطقه اي شركت كند، اما آمارهاي موجود نشان ميدهد كه درصد بالايي ازجنگ افزارهاي خود را درايام جنگ درپدافند از مناطق حساس وحياتي كشور درشهرها واطراف شهرها بكارگرفته است وهمين مسئله دربيشترموارد پدافند ازيگانهاي درخط را بطورجدي با مشكل روبروميكرد شايد اگر ترتيبي انديشيده ميشد كه برابرمأموريت
نيروي زميني ازسلاحهاي پدافندهوائي استفاده ميگرديد، يگانهاي رزمي با آرامش خاطر بيشتري به اجراي مأموريت ميپرداختند وتلفات وضايعات كمتري ميديدند، البته نبايد فراموش كرد، سيستم پدافندي نهاجا با استعداد كنوني نميتوانست پدافند منطقه اي تاسيسات ومناطق حياتي كشور را پوشش دهد وهمانطوري كه گفته شد برداشت ازپدافندهوائي نزاجا اقدامي از روي اجبار وبا توجه به اولويتهاي فرماندهي پدافند كل كشوربوده است اما تجربه نشان ميدهد گشايش اين معضل بايستي دردستوركارسيستم امنيت هوايي قرارگيرد بهرحال نزاجا درعمليات والفجر ۸ با اعزام استعدادهايي ازسلاحهاي پدافندهوايي به شرح زيردرايجاد امنيت هوايي منطقه اي نقش ايفا نموده است:

۱) اعزام سه آتشبار اورليكن ازمركزآموزش توپخانه (جهت پدافند قرارگاهها، پلها ، و پدهليكوپتر)

۲) اعزام يك دسته پدافند ۲۳ م.م ازلشكر ۲۱ حمزه ( ۸ توپ) (جهت پدافنداز پلهاي مارد و دارخوين و بيمارستان)

۳) اعزام يك دسته پدافندهوايي ۲۳ م.م ازگروه ۳۳ توپخانه (جهت پدافند پد هليكوپتر)

٤) اعزام گردان ۳۳۸ اسكاي گارد مركزآموزش توپخانه (اين يگان چندي بعد به نهاجا منتقل گرديد).

7

Share this post


Link to post
Share on other sites

شركت موثريگانهاي توپخانه صحرايي

نقش با ارزش توپخانه به عنوان مشت فرمانده هميشه مورد اقبال آشنايان به امورنظامي بوده وهست، درفرازوفرود جنگ ناخواسته چه بسيارفرماندهان يگانهاي پياده و زرهي خط مقدم به بيان اينكه با شنيدن صداي شليك توپخانه آرامش يافته اند پروا نداشته وندارند، اين فرماندهان از وجود توپخانه هاي هميشه بيدارارتش جمهوري اسلامي ايران درسخت ترين شرايط احساس امنيت ميكرده اند.

در رابطه با اهميت توپخانه درتاريخ آمده است : تنها شكست عمده نادر درسال 1110 شمسي درجنگ كركوك بود كه نادرنتوانست دربرابر نيروي قدرتمند ومجهزعثمانيها كه ازتوپخانه سود ميبردند مقاومت كند زيرا نادربه اشتباه، توپخانه هاي خود را براي حفاظت ازشهربغداد مستقركرده بود.

 

38_b16fc.jpg

 

يگانهاي توپخانه صرف نظرازپشتيبانيهائي كه با انواع آتشهاي آفندي ازعملياتهاي طرحريزي شده به عمل مي آوردند، متوقف كردن هجوم غافلگيرانه ويا بي اثركردن پاتكهاي سنگين دشمن را دركارنامه افتخارآميزخود دارند كسي منكراين واقعيت نيست كه توپخانه قدرتمند  نزاجا درهنگام بحران (بويژه دراوائل جنگ) درغياب يگانهاي رزمي بسرعت خود را درتيرس دشمن قرارداده و با اجراي انواع آتشهاي پدافندي بعنوان سدي نفوذ ناپذيرعمل نموده وحماسه هاي ماندگاري ازخود به يادگارگذاشته و ازاين بابت ،افسران انديشمند، درجه داران غيرتمند وسربازان توانمند اين رسته داراي لوح زرين نانوشته اي هستند كه براي هميشه تاريخ جاودان خواهد ماند.اسراي عراقي دراعترافات خود آتش توپخانه را مناسب وباعث تلفات درنيروهاي عراقي ذكركرده اند،تلفات دربرخي محورها به واحدهاي زرهي عراق بويژه درمحورعين خوش، امامزاده عباس وگيلانغرب ( دراثرتلاش توپخانه و هليكوپترهاي (هوانيروز) مورد تأكيد اسرا است.

گرچه يك كارتحقيقي ازاثربخشي گلوله هاي توپخانه به عمل نيامده است اما نقل قولهاي عوامل دست اندركاربويژه اسراي جنگي دشمن نويد بخش است.دراين مورد پست شنود درعمليات والفجر ۸ ازقول عراقيها چنين گزارش ميكند:

- وضعيت ما بسيار بد وسخت ميباشد آتش توپخانه روي ما بسيارمؤثروتلفات نفرات با شمارش دقيقه افزونترميشود، فعلاً درمواضع خود مقاومت ميكنيم ولي به داد ما برسید.

و يا درجايي ديگريكي ازفرماندهان تيپ دشمن ميگويد:

- آتش توپخانه دشمن (ايران) وسيع و بسيارسنگين ومؤثراست تعداد شش دستگاه تانك ازكارافتاده است. توان رزمي به شدت پايين آمده، كه براثردرگيري وآتش سه روز گذشته ميباشد، توپخانه هاي دشمن (ايران) آزادهستند، خواهش ما اين است كه آتش متقابل،روي منابع آتش دشمن زياد شود تا ازحجم آنها كاسته شود.

درچنين وضعيتي يك تحليلگردرسپاه اسلام چنين اظهارنظرميكند:

- با توجه به پاتكهاي متوالي دشمن و شكست آنها وانهدام قابل توجه نيروهايش، روحيه ارتش عراق به شدت متزلزل گرديد.بطوريكه چند تن ازفرماندهان رده بالاخود را تسليم نيروهاي اسلام كردند.

و درسند شماره ۱۲۳۹۷ ، بانك اطلاعات مركزمطالعات وتحقيقات جنگ سپاه پاسداران دركتاب عمليات والفجر ۸ (مجموعه مقالات) به صورت روزشمار، (روزهاي اول، دوم، پنجم) مندرج درصفحات ۱٦٥ ،۱٦٦ و ۱٦۷ آمده است:

 

2_a51da.jpg

 

نخستين شب عمليات 1364/11/20:

درنخستين ساعات عمليات، رزمندگان اسلام با يورش سريع وبرق آسا و رعايت اصل غافلگيري توانستند بيشترخطوط پدافندي دشمن را فروبريزند. و درمقابل، دشمن بدليل عدم آمادگي لازم براي پاسخگويي وكامل نشدن ارتباطات (بيسيمي)، درطول عمليات بيشتراز راديو رله وايستگاه تقويتي استفاده كرد.

درآغاز تك، مجموعه نيروهاي شناسايي شده،تيپ ۱۱۰ وتيپ ۱۱۱ بودند كه هدف تهاجم قرارگرفتند. درنخستين ساعات درگيري، دشمن هيچگونه ارتباط (بيسيمي) نداشت وبيشتر به ارتباط تلفني متكي بود وبلافاصله وضعيت را به لشكر ۲٦ گزارش داد و درخواست كمك كرد كه به منطقه نرسيد و تيپ ۱۱۱ مجبورشد تا ازاحتياط محلي خود استفاده كند.درنخستين شب، نيروها وتجهيزات دشمن به سرعت منهدم شد وهيچگونه كمكي به اونرسيد. آتش توپخانه نيزبراي پشتيباني او بسياركم وناچيز بود.

روزاول عمليات 1364/11/21:

دراين روز، قرارگاه تيپ ۱۱۱ كاملاً به محاصره رزمندگان اسلام درآمد و ديگرگردانها نيزمنهدم شدند؛ زيرا نيروهاي خودي اجازه نشان دادن كوچكترين واكنشي را به دشمن ندادند. درنخستين مرحله پاتك، دشمن مذبوحانه به بمباران شيميايي متوسل شد ومنطقه را آلوده كرد.ازسوي ديگر، تلاش زياد نيروهاي عراق براي نجات فرمانده تيپ ۱۱۱ وبردن سايت موشكي بي نتيجه بود وتيپ ۳۸ كماندويي به دليل حجم زياد آتش خودي به منطقه پاتك نرسيد.

روزدوم عمليات 1364/11/22:

قرارگاه تاكتيكي ستاد مشترك ارتش عراق درشهر ناصريه پس ازكشف تك اصلي نيروهاي خودي وتشخيص محوراصلي عمليات، به فرماندهي نيروهاي گارد رياست جمهوري اعلام كرد كه بايد هرچه سريعتر با تمام امكانات براي سد كردن راه دشمن و بازپس گرفتن اهداف قبلي، زيرامرسپاه هفتم وارد عمل شود. دراين روزستادعمليات جنوب درپي تصميمي عجولانه تيپ ۳ نيروي مخصوص وتيپ ٤ پياده را واردعمل كرد ودربدترين موضع دفاعي قرارداد.اين دوتيپ براي جلوگيري وسد كردن تك نيروهاي خودي دردوطرف جاده استراتژيك گسترش يافتند، اما با اجراي آتش مؤثرتوپخانه خودي، درنخستين روز،حدود۳۰ درصد تلفات جاني را متحمل شدند. درهمين روز، به گردان كماندويي تيپ ۱۰ زرهي دستورداده شد تا درسه راهي منتهي به جاده قرارگاه لشكر ۲٦ گسترش پيدا كند ومانع دورزدن رزمندگان به پشت تيپهاي ۳ و ٤ گارد رياست جمهوري شوند. در طول ۲٤ ساعت پدافند تيپ ۳ وتيپ ٤، حدود ۳٥ درصد ازنيروهايشان توسط آتش دقيق وقدرتمند توپخانه هاي ما منهدم شدند.سرانجام دوتيپ مزبورتا روز1364/11/24 به صورت دقيقه شمارازسوي نيروها وتوپخانه خودي متحمل تلفات شدند.

روزپنجم عمليات 1364/11/25:

نيروهاي خودي كه درسحرگاه اين روزبه تيپ ٤٤۳ حمله كرده بودند، توانستند حدود ٥۰ درصدآنرا منهدم وحلقه محاصره دوتيپ گارد رياست جمهوري را تنگتركنند. تيپ ٤٤۳ بدون اطلاع سپاه هفتم دوكيلومترازمقابل سه راهي وتيپ ۳٤ كماندويي نيزحدود سه كيلومتر ازمواضع خود درجناح چپ كارخانه نمك عقب نشيني كرد. درساعت ۲ بعدازظهر، گردان كماندويي تيپ ۱۰ زرهي درتقاطع جاده دوم مستقرشد. دراين روز،آتش توپخانه
(خودي) تلفات سنگيني را به دشمن وارد آورد وهرگونه حركتي را ازآن سلب كرد.

گرچه غيرمستقيم وبنا به ضرورت به شركت يگانهاي توپخانه درعمليات والفجر ۸ اشاره شد اما بطورمشخص يگانهاي توپخانه نزاجا بطورگسترده ومؤثربه دوصورت درعمليات والفجر ۸ شركت نمودند(118)

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

الف : توپخانه هاي پشتيباني كننده تلاش اصلي (كنترل عملياتي سپاه)

طراحان ارتش وسپاه درقرارگاه خاتم الانبياء (ص) به اين نتيجه رسيده بودند كه عبورازرودخانه خروشان اروندرود وهجوم به دشمن پناه گرفته دراين سد طبيعي نيازبه آتش انبوه ومداوم دارد وچون يگانهاي محدود توپخانه سپاه پاسداران ،جوابگوي اين نيازنبودند لذا به فرماندهي نزاجا تكليف گرديد كه تعدادي يگان توپخانه زيرامرسپاه كه مأموريت تلاش اصلي عمليات را به عهده داشت قراردهند.آقاي محسن رضايي (فرمانده وقت سپاه) مينويسد:

«پشتيباني عمليات والفجر ۸ توسط نهاجا وهوانيروز تامين ميگرديد وهمچنين بنابرپيشنهاد سپاه وتصويب فرماندهي عالي جنگ،(آقاي هاشمي) بخشي ازآتش پشتيباني توسط  ارتش تامين ميشد»

اجراي اين امربا توجه به محدوديتهاي نزاجا براي حفظ امنيت خطوط پدافندي به سادگي مقدورنبود، لذا مراحلي به شرح زيرپيموده شد تا شرايط آماده گرديد:

۱) فقط شش گردان:

فرماندهي نزاجا به جناب سرهنگ ابوالقاسم جاوداني به عنوان رابط توپخانه نزاجا درقرارگاه خاتم الانبياء (ص) ماموريت داد كه با هماهنگي برادرشفيع زاده (نماينده توپخانه سپاه) زيرنظرحجت الاسلام دكترحسن روحاني (دبير شوراي عالي دفاع) برآورد نمايند كه توپخانه مورد نيازعمليات والفجر ۸ چقدراست ؟ به طورمشخص نيروي زميني چه استعدادي را ازنظرتوپخانه ميتواند واگذارنمايد ؟بقيه ماجرا را ازبيان سرتيپ ۲ بازنشسته جاوداني پي ميگيريم :

« تيم ما شامل، برادرشهيد شفيع زاده وسرتيپ ۲ پرويزافرار (سرهنگ ۲ آن زمان) كارخود را شروع كرديم. با توجه به آشنائي نسبي ازمناطق عملياتي شمالغرب، غرب وجنوب و با درنظرگرفتن گسترش يگانهاي عمده نيروي زميني درآن مناطق واستفاده ازمنابع اطلاعاتي معاونت عمليات واطلاعات نيروي زميني وهمچنين با لحاظ كردن ماموريتهاي تاكتيكي يگانهاي توپخانه وبكارگيري حداقل يگانهاي موجود بمنظور دفاع نسبتاً مطمئن از  مواضع پدافندي، اعلام داشتيم ما قادربه رهايي حداكثر ٦گردان توپخانه ازخطوط پدافندي خواهيم بود نه بيشتر،برداشت بيشترتوپخانه خطوط پدافندي را آسيب پذيرخواهد كرد وپذيرش با ريسك همراه است و دراين مورد تصميم با فرماندهي است.»

ايشان مراتب را با همين عبارت به فرماندهي نزاجا گزارش ميكند.

۲) فرماندهي ميتواند ريسك را بپذيرد :

برابرپيش بيني قبلي قرار بود در روز64/11/19 جلسه اي با شركت مسئولان بلند پايه جبهه وجنگ درپايگاه هوايي دزفول تشكيل گردد،دستوركارچنين جلساتي به طورمعمول بررسي مسايل جبهه ، برطرف كردن مشكلات ،فراهم كردن امكانات، برنامه ريزي براي آينده ،ايجاد هماهنگيهاي لازم و … ميباشد اما دراين جلسه آنچنان كه درپايان معلوم گرديد تصميم گيري درباره عمليات قريب الوقوع فاو در رأس امورقرارداشت .سرتيپ ۲ جاوداني درمورد چگونگي تشكيل اين جلسه چنين ميگويد:

«همه پرسنل كه قراربود درجلسه شركت كنند آمده بودند تا اين كه تيمسارجلالي (وزيردفاع وقت) وارد سالن شدند من براي عرض ادب وسلام جلو رفتم ايشان با من دست داد وفرمودند:آقاي روحاني دريك جلسه خصوصي فرمودند :جاوداني هم طرف ارتش را گرفته است وهمكاري نكرد. كمي بعد جناب آقاي دكترحسن روحاني وارد جلسه شدند ومرا مورد خطاب قراردادند و اظهارداشتند: غيبت شما را كردم. ومن درجواب عرض كردم : قبلاً اين خبربه من رسيده است. وايشان فرمودند: خبرها چه زود منتشرميشوند.

حالاهمه منتظرتشريف فرمايي آقاي رفسنجاني بودند كه همراه فرمانده نزاجا وفرمانده پايگاه هوايي وقت وتني چند ازافسران نيروي هوائي ونيروي زميني وبرادران سپاهي وارد شدند گرچه جلسه به علت طولاني شدن مراسم نيروي هوائي با تاخيرانجام شد اما درنهايت پس ازقرائت كلام ا… مجيد، فرمانده نزاجا پشت تربيون قرارگرفت وبا خواندن دعاي همیشگی خود سخنان خود را آغازكردند:من براي اعزام يگانهاي توپخانه يكي ازافسران مجرب را مأموربررسي موضوع نمودم،ايشان نظركارشناسي شده خود را اعلام داشتند كه با توجه به رعايت حفظ امنيت خطوط پدافندي نميتوانيم بيش ازشش گردان اعزام نمايم اما ، جنابعالي به عنوان فرمانده عالي جنگ ميتوانيد ريسك را بپذيريد وهرچند يگان كه بخواهيد برداشت نماييد كه دراين صورت مسئوليت با فرمانده خواهد بود.آنگاه آقاي رفسنجاني فرمودند : به عنوان فرمانده ريسك را ميپذيرم و دستورميدهم 18 گردان برآورد سپاه پاسداران را واگذاركنيد.

سرتيپ ۲ جاوداني دستنويس خود را چنين تكميل ميكند:

اين ۱۸ گردان توپخانه ازنيروي زميني  جدا شده و دركنترل عملياتي سپاه پاسداران قرارگرفت وعلاوه برآن كليه توپخانه هاي مستقردرمنطقه آبادان وخرمشهركه جزء توپخانه هاي لشگرهاي ۷۷ و ۲۱ وسايريگانهاي نيروي زميني بودند روي جابجائيها وتحركات دشمن درمحوربصره به فاوبصورت موثراجراي آتش ميكردند نظربه اينكه برادران سپاه درآن مقطع زماني قادربه طرحريزي وتطبيق وهدايت آتش درحجم گسترده درعمليات فاو نبودند قرارگاه ۲۲ توپخانه با مسئوليت تطبيق آتش توسط سرهنگ ۲ افراز با كمك تني چند ازبرادران سپاه پاسداران مسئوليت طرحريزي، تطبيق وهدايت آتش گردانهاي گنجانده  شده درطرح عمليات را بعهده داشتند»

بدين صورت اعزام ۱۸ گردان توپخانه رسميت پيدا كرد وفرماندهي نزاجا ازطريق قرارگاه جنوب دستوراعزام را دادند، اما درعمل برابرآنچه بدنبال خواهد آمد تحولات بعدي حجم بيشتري ازيگانهاي توپخانه نزاجا را درگيرپشتيباني آتش ازعمليات والفجر ۸ نمود واين پشتيباني دردو بُعد تلاش پشتيباني وتلاش اصلي به شرح زيرانجام گرفت :(123)

6

Share this post


Link to post
Share on other sites

۳) مشخصات يگانهاي توپخانه (پشتيباني از تلاش اصلي):

با وجود روشن بودن مبادي كسب اطلاعات دقيق (معاونت عمليات نزاجا معاونت طرح وبرنامه وقرارگاه مقدم نزاجا درجنوب كه بطورمعمول امريه هاي عملياتي را صادرمينمود) درمورد تعدادومشخصات يگانهاي توپخانه دراختيارسپاه پاسداران ،اطلاعات يكنواختي دراختيار نيست، درحاليكه سرتيپ ۲ قاسم جاوداني برابرآنچه گفته شد ۱۸ گردان را تائيد ميكنند سرتيپ ۲ غلامحسين اميربيگي كه درآنزمان افسرهماهنگ كننده توپخانه درقرارگاه جنوب بود، چنين بيان ميدارد:

«من برابرامريه اي كه فرمانده نزاجا آنرا امضاء كرده بود، ۱٦ فرمانده گردان توپخانه را با خود به قرارگاه سپاه پاسداران درساختمان موسوم به گلف دراهوازبردم وهمراهان را به برادررحيم صفوي (فرمانده وقت نيروي زميني سپاه) وبرادرشهيد شفيع زاده (فرمانده وقت توپخانه سپاه) معرفي كردم وبه طنزميگويند،عقد اخوت را دردفترخانه سپاه امضاء كردم.»

دراين ميان اظهارات سرتيپ ۲جاوداني دركتابچهاي كه دردانشكده فرماندهي وستاد (دافوس) با نام والفجر ۸ تهيه شده است هماهنگي دارد:

«دراين عمليات ۳۰ گردان توپخانه ( ۱۸ گردان ازنزاجا و ۱۲ گردان ازسپاه) درشرق بهمنشير تا آبادان گسترش يافته بودند»

با اين وصف جالب است بدانيم برادر پاسدارغلامرضا نوشادي درپايان نامه دانشكده فرماندهي وستاد خود (تحت عنوان، توپخانه دروالفجر- ۸ نوزده گردان را با مشخصات كامل سازمان داده اند (ليست شماره ۱) واين درحالي است كه درليست تلفات يگانهاي توپخانه درعمليات والفجر ۸ كه معاونت پرسنلي نزاجا آنرا تهيه كرده است ۲۱ گردان قيد شده.

 

جدول شماره ۱

صورت يگانهاي توپخانه شركت كننده درپشتيباني ازتلاش اصلي

(برمبناي گزارش برادرنوشادي)

0_d8ca4.png

 

جدول شماره ۲

آمار تلفات رزمي گردانهاي توپخانه مأموربه سپاه پاسداران

ازتاريخ 64/11/20 الی 64/12/12

00.png

 

درمقايسه جدولهاي شماره (1) و (۲) به يك نكته قابل تأمل ميرسيم كه نشاندهنده عدم هماهنگي و دقت درنگارشات رسمي دردوره بحراني جنگ ميباشد.همانطوريكه ملاحظه ميگردد درجدول شماره (۱) آتشباريكم گد ۳٦۹ قيد گرديده است كه درجدول شماره ( ۲) قيد نشده است و درمقابل درجدول شماره ( ۲) ازگردانهاي ۳۷٦،۳٤۷و۳۳۸ نام برده ميشود كه درجدول شماره ( ۱) آورده نشده اند.

تذكر ۱ : دربررسيهاي بعدي معلوم گرديد كه يك آتشبارازهريك ازگردانهاي ۳٦۹ و ۳۷٦ و ۳٤۷ دراختيارسپاه پاسداران قرارگرفته است.

تذكر ۲ : گردان ۳۷۹ قيد شده درجدول شماره ۱ اشتباه بود وگردان ۳۹۷ صحيح است.

تذكر ۳ : گردان ۳۳۸ قيد شده درجدول شماره ۲  پدافندهوائي بوده كه عناصري ازآن درعمليات شركت داشته اند. ( به بخش پدافندمراجعه شود)(127)

9

Share this post


Link to post
Share on other sites

واقعيت چيست ؟

(الف) برابرطرح عملياتي شماره ۳ بدر(تجديد نظرشده) كه ازطرف قرارگاه عملياتي كربلا دربهمن ماه ۱۳٦٤ صادرگرديده است ، درمرحله يكم ۱٥ گردان توپخانه ازنزاجا منفك و دركنترل عملياتي سپاه پاسداران قرارميگيرد و درمرحله دوم به منظور تقويت ومداومت پشتيباني آتش تلاش اصلي عمليات والفجر ۸ ،سه گردان و دوآتشبارديگردراختيار سپاه پاسداران قرارگرفت.

(ب) سقوط شهر بندري فاو وجزيره فاو به دست رزمندگان توانمند نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران آنچنان براي حكومت بعثي عراق گران تمام شد. كه براي بازپس گيري آن تمام امكانات خود را بسيج واقدام به پاتكهاي سنگين ومداوم نمود درنتيجه درجبهه داخلي حجم بالائي از آتش به وسيله يگانهاي توپخانه اجراگرديد تا جائيكه پاتكهاي پي درپي نيروهاي متجاوز ناكام ماند، دراثراين حجم آتش بسياري ازيگانهاي توپخانه در ۲۰ روز اول عمليات آسيب جدي ديد وبا مشكلات تعميراتي(صفرشدن لوله) وفرسودگي پرسنل مواجه شدند.، پس ازپيگيري قرارگاه خاتم ۱ با صدورامريه ميخواهد يگانهاي آسيب ديده را تعويض نمايد.نزاجا بيدرنگ با توجه به رسالت خود، براي فراهم كردن مداومت پشتيباني آتش ازعمليات غرورآفرين والفجر ۸ وبازيابي روحيه پرسنل در حد امكان و حفظ آمادگي رزمي يگانهاي توپخانه وپائين آوردن سطح تعميرات ازطريق قرارگاه عملياتي جنوب اقدام به تعويض هشت گردان توپخانه دركنترل عملياتي سپاه پاسداران قرارداد.

(ج) درادامه عمليات والفجر ۸ وپس ازتثبيت خطوط پدافند به علت طولاني شدن مدت مأموريت ونيازيگانهاي توپخانه شركت كننده درعمليات به تجديد سازمان وانجام تعميرات اساسي به ترتيب بعضي ازيگانها با يگانهاي مشابه تعويض گرديدند. گرچه مداركي در رابطه با تاريخ اعزام اين يگانها دردست نيست اما نامه ق . ع جنوب كربلا ( ر-۳ ) نشاندهنده شركت اين يگانها درپدافند ازمنطقه فاوميباشد.

(د) با نگرش به جدول مشخصات يگانهاي توپخانه ، حجم اتش بكارگرفته شده دراين عمليات درهيچيك ازعملياتهاي سرنوشت سازجنگ تحميلي سابقه نداشته است واين واقعيت نشاندهنده عزم و اراده فرماندهي نزاجا براي شركت درعمليات مهم وحياتي والفجر ۸ ميباشد كه تنها دربخش توپخانه با شركت دادن ٥۰ % ازآتش موجود نيروي زميني دريك منطقه محدود با عرض ۳۰ كيلومتر، پيشاپيش موفقيت دراين عمليات را تضمين نموده است و اينكه درمدارك ازقول صاحب نظران يكي ازپايه هاي اصلي تصرف جزيره وشهربندري فاو استفاده ازحجم آتش توپخانه نقل گرديده است واقعيتي مبتني برتحليل ميدان رزم ميباشد ، جادارد ازاين تدبير درحد اين گفتار تقديرگردد.

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

پدر من هم در این عملیات حضور داشتند(در یگانهای پدافند نیروی هوایی) ولی متاسفانه حرفی از اون دوران یا کلا جنگ نمیزنند مثل بقیه دوستانشون و من فقط اتفاقی و با دیدن برگه های ماموریتشون متوجه شدم بعدها هم فهمیدم که تنگی نفس و چند مریضی دیگه مشترک بین دوستانشون یادگار همین عملیاته که هیچکدوم دنبال مزایا و .... نرفتند الانم انگار اصلا در جنگ نبودند و هیچ یادی ازشون نمیشه.

12

Share this post


Link to post
Share on other sites

درست است که در حق ارتش و ارتشیان در جنگ و پس از جنگ کم لطفی شده ولی در این میان خود ما و سکوت و بی توجهی به کم ارزش نشان دادن نقش ها دامن میزند !

باید گفت و اطلاع رسانی کرد به مانند دیگر نهادهای شرکت کننده در جنگ.

بطوری که مردم گمان میکنند که نقش ارتش در جنگ کمتر از دیگر نیروهای عمل کننده در آن دوران بوده .درست است که حق گرفتنی است و نه دادنی .

آنانی که از حق خود گذشتند کم نیست بسیاری از افسران و درجه داران و بخصوص سربازان وظیفه که در جنگ حضور داشتند و دچار جراحاتی شدند دنبال کارشان را نگرفتند و دقیقا کاری میکنند که برخی میخواهند ! اینطور باشد .

همین مسئله باعث شده که ذهن مردم را در رابطه با جنگ به اشتباه و پنداری میکشد که انگار جنگ را قشری خاص اداره کرده و ارتشیان در حاشیه جنگ بودند .و این نوعی بی توجهی به زحمات دیگر دوستان و هم قطاران خودشان است و در ذهن آیندگان هم قطعا بی تاثیر نخواهد بود ! من از حقم گذشتم ؟ نه عزیز جان. با اینکار من حق بسیاری هم پایمال خواهد شد .

میگوییم کو گوش شنوا ! به والله اگر بگوییم گوش شنوا هم پیدا خواهد شد.

همه با هم در کنار هم جنگیدیم و منتی بر کسی هم نداریم و ادائی هم نداریم ولی نباید اجازه دهیم آیندگان را به اشتباه بیاندازند.

8

Share this post


Link to post
Share on other sites

به نظر من هم حق با شماست جناب لطافتی ولی سیستم خود ارتش ایراد کلی داره که برای گرفتن کوچکترین حق خودمون مثلا گرفتن یک مداد آنقدر پیچ و تاب اداری میدند و بعضی از وقتها تحقیر میکنند که آدم بیخیال چیزای دیگه میشه کافیه خبط و خطایی کنی بصورت آنلاین از حقوقت میزنن ولی کافیه بخواهند مزایا یا طلبی بدهند میگن سیستم قطعه و بعضی اوقات به عمر خدمتی پولش نمیرسه.اینجوریه که کسی دنبال حقش نمیره و حالی برای خاطرات قدیم باقی نمیتونه چون دردآورند.

10

Share this post


Link to post
Share on other sites

توپخانه هاي پشتيباني كننده تلاش پشتيباني

برابرطرح عملياتي بدر(تجديدنظر شده) يگانهايي ازلشكرهاي ۲۱ و ۷۷ پياده ۹۲ و ۸۱ زرهي و تيپ ٥٥ هوابرد همزمان باعمليات والفجر-۸ بعنوان تلاش پشتيباني و با هدف فريب تاكتيكي درمنطقه شلمچه براي تصرف جزيره بوارين اقدام به تك مينمايند، برابربند (2 ) سازمان براي رزم بپيوست (ت) پشتيباني آتش، يگانهاي توپخانه مشروحه زيراين عمليات را پشتيباني كرده اند:

۱- گردان ۳٤٦ توپخانه مختلط لشگر ۲۱ حمزه

۲- گردان ۳۲۳ توپخانه ۱٥٥ م.م خودکششی (-) گروه ٥٥ توپخانه

۳- گردان ۳۹۷ توپخانه ۲۰۳ م.م لشگر ۲۱ حمزه

٤- گردان ۳٤۷ (منهاي يك آتشبار) توپخانه ۱۳۰ م.م لشگر۲۱ حمزه

٥- گردان ۳٦۸ توپخانه ۱۰٥ م.م لشگر ۷۷ پیاده

٦- گردان ۳۷۰ توپخانه ۱٥٥ م.م لشگر ۷۷ پیاده

۷- گردان ۳۹۹ توپخانه ۱۳۰ م.م گروه ٥٥ توپخانه

۸- گردان ۳٦۹ (منهاي آتشبار) كاتيوشا گروه ۲۲ توپخانه

۹- گردان ۳۳۰ توپخانه ۱٥٥ م.م خودكششی لشگر ۹۲ زرهي

۱۰- گردان ۳۱۸ توپخانه ۱٥٥ م.م خودكششی لشگر ۹۲ زرهی

۱۱- گردان ۳٤۲ توپخانه ۱۳۰ م.م گروه ۳۳ توپخانه

۱۲- گردان ۳۸۷ (-) توپخانه مختلط ۱۷٥ و۱۳۰ م.م گروه ۲۲ توپخانه

۱۳- آتشباردوم گردان ۳۷٦ كاتيوشا گروه ٥٥ توپخانه

۱٤- قرارگاه گروه ۳۳ توپخانه به عنوان توپخانه عمل كلي تطبيق آتش قرارگاه عمل كننده (خاتم ۲) را به عهده داشت.

لازم به ذكراست با توجه به اينكه تك تلاش پشتيباني براي تصرف جزيره بوارين برخلاف موفقيتهاي اوليه به سرانجام نرسيد، يگانهاي تك وربه خطوط پدافندي مراجعت نمودند وبرابرتدبيرقرارگاه خاتم الانبياء(ص) بعضي ازيگانهاي ، ۳۷۷ ، ۳۹۹ ، ۳۷۰ ، توپخانه شامل گردانهاي ۳٦٤ ۳٤۷ و، ۳۹۷ و يك آتشبارازگردانهاي ۳۷٦ ، ۳٤۲ ۳٦۹ بعدازتثبيت خطوط پدافندي درشلمچه جهت تقويت آتش تلاش اصلي به منطقه فاواعزام شدند به همين انگيزه اين يگانها هم درليست تلاش اصلي وهم درليست تلاش پشتيباني مشاهده ميگردند.

 

جدول شماره ۳

مشخصات يگانهاي توپخانه شركت كننده درعمليات والفجر ۸

 

1_4b2ec.png

12_0172b.png

3_cf1e5.png

4_01ffb.png

4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0